Hopp til innhold

Etablerer Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslippsluftfart

Avinor og Luftfartstilsynet har i dag inngått samarbeidsavtale om etablering av Norge som internasjonal testarena for null- og lavutslipps luftfartøy. Etableringen vil være et sentralt tiltak for å nå målet om fossilfri norsk luftfart i 2050.

Avinor stiller med infrastruktur, luftrom og tilgang på energi, og Luftfartstilsynet stiller med regulatorisk tilrettelegging.

– Testarena vil i prinsippet omfatte hele landet. Konkrete geografiske lokasjoner for etablering av testfasiliteter vil bli besluttet i dialog med markedsaktører, basert på deres behov, samt vurderinger av teknologisk modenhet. Interesserte produsenter og operatører må kunne fremlegge operasjonskonsept og svare ut forhåndsdefinerte kvalifikasjonskriterier. Dialog med markedet har allerede startet, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor.

Etablering av Norge som internasjonal testarena vil bygge opp under det norske markedet som testområde og tidlig marked for innføring av null- og lavutslipps luftfartøy. Dette kan bidra til at løsningene som er aktuelle for det norske markedet kommer tidligere til Norge, og vil være et viktig steg på veien mot utvikling av nullutslippsluftfart i større skala globalt. Det finnes per i dag ingen tilsvarende testarena i et operativt miljø i verden.

– Grønn omstilling i luftfarten kan bidra til norsk næringsutvikling, deriblant gjennom å skape nye forretningsområder på områder hvor norsk leverandørindustri besitter verdifull kompetanse, som batterielektriske fremdriftssystemer, ladeinfrastruktur og hydrogenteknologi. Denne kompetansen vil også være av stor betydning for den globale luftfartsindustrien, sier Foss.

Virkemiddel for å nå mål om fossilfri luftfart i 2050

– Formålet med avtalen er å legge til rette for fremskyndet innfasing ved å redusere barrierer for testing og demonstrering av null- og lavutslipps luftfartøy. Testarena vil gi markedet et felles kontaktpunkt hos Avinor og Luftfartstilsynet, og felles prosess fra konsept til test- og demonstrasjonsflygning, som inkluderer infrastruktur, luftrom, energi og regulatorisk tilrettelegging, for nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å teste og demonstrere null- og lavutslipps luftfartøy i Norge, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad i Luftfartstilsynet.

– Det omfattende nettverket av lufthavner i Norge og tett og godt samarbeid mellom Avinor som lufthavnoperatør og ansvarlig for luftrommet, og Luftfartstilsynet som regulator gjør at Norge er i en unik posisjon for å tilrettelegge for testing av ny teknologi i en tidlig fase, sier Kobberstad.

– En testarena for vil være et virkemiddel for å nå mål om fossilfri norsk luftfart innen 2050. Avinor og Luftfartstilsynet har fra før et utstrakt samarbeid for å kunne levere best mulig på felles transport- og sektorpolitiske mål. Gjennom denne avtalen etablerer de to et tettere strategisk samarbeid for å levere på regjeringens ambisjoner om fremskyndet innfasing av null- og lavutslipps luftfartøy og bærekraftig omstilling av luftfarten, sier Abraham Foss.

Arenaen vil også bety tidlig og aktiv involvering av luftfartsmyndighetene og blir løftet frem av markedsaktørene til å ha stor betydning. Dette inkluderer samarbeid med EUs luftfartsmyndighet EASA, for å etablere rammeverket for utprøving og demonstrasjon, samt sikre at dette blir en god arena for læring og kompetansebygging.

Sist oppdatert: 24.04.2024