Hopp til innhold

Arbeidsmiljøundersøkelse for besetningsmedlemmer i norsk luftfart

Bilde fra flykabin.
Illustrasjonsbile av en flykabin. Foto: Suhyeon Choi on Unsplash

Luftfartstilsynet har gjennomført en kartlegging av arbeidsmiljøet for besetningsmedlemmer i de ulike delene av norsk luftfart. Undersøkelsen viser at mange opplever en utfordrende arbeidshverdag.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Luftfartstilsynet, og den gir en god og representativ oversikt over tilstanden i arbeidsforholdene for flygende personell i norsk luftfart.

– Finne løsninger sammen

– Undersøkelsen gir oss en del svar på hva arbeidstakerne oppgir som særlig utfordrende, sier luftfartsdirektør Lars Kobberstad. – Nå har vi lagt bak oss en lang periode med pandemi og hele bransjen står fremdeles i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Det er ikke utenkelig at dette kan ha påvirket svarene. Men ansatte i luftfarten har arbeidsrelaterte helseplager som til dels overstiger landsgjennomsnittet, og det er noe bransjen må ta på alvor, sier Kobberstad.

Forskjell på fly og helikopter, store og små

Det er innenfor de større flyselskapene at utfordringene er størst. Innenfor helikoptersegmentet oppgir de ansatte at de opplever en bedre balanse mellom jobb og fritid, og får i større grad tilstrekkelig med hvile mellom arbeidsperioder. I helikopterbransjen er det større utfordringer knyttet til arbeidsforhold mellom ansatte og ledere, og spesifikke helseplager som følge av støy og vibrasjoner. I de større flyselskapene er det et videre spekter av helseplager og utfordringer med arbeidsmiljø. Det er også et gjennomgående trekk at de større selskapene har lavere grad av tilfredshet hos sine ansatte, enn de mindre.

Ingen bedring

Tallene fra 2016-undersøkelsen som kan sammenlignes med denne undersøkelsen, tilsier at tilstanden er forholdsvis uendret. Mange av utfordringene er de samme, om enn med mindre endringer på enkelte områder.

Grunnlag for videre arbeid

– At omtrent halvparten av de spurte oppgir at de har gått på jobb uten at de føler seg i god nok form til det, er bekymringsverdig, sier Kobberstad. – For bransjen vil det lønne seg å investere i arbeidsmiljøet ved å jobbe i fellesskap med å finne gode løsninger for å øke produktiviteten, trivselen og motivasjonen. Denne undersøkelsen gir en del svar, og er et godt utgangspunkt når man skal iverksette tiltak hvor både myndigheter og aktører sammen kan finne de gode løsningene, avslutter luftfartsdirektøren.