Hopp til innhold

Tiltak fra EU-kommisjonen - koronapandemien

Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har medført store endringer. EU-kommisjonen har derfor vedtatt en rekke midlertidige tiltak for å avhjelpe forventede problemer for luftfartsindustrien på grunn av pandemien.

Samferdselsdepartementet har 22. juni 2020 fastsatt en forskrift om endring av forskrift av 12. august 2011 nr. 833 om lufttransporttjenester i EØS (BSL A 2-1).

Forskriften kan finnes her.

Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2020/696 og medfører endringer på fire områder:

1. Tillatelse til midlertidig å utvide kontrakter med leverandører av bakketjenester for å unngå kompliserte anbudsprosedyrer.

De fleste leverandører av bakketjenester er valgt for en maksimal periode på syv år i henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav d) i direktiv 96/67/EF (Access to the groundhandling market at Community airports). For å kunne gi den nødvendige sikkerhet til eventuelle långiverne gjøres det unntak fra reglene slik at kontrakter som utløper mellom tidspunktet for ikrafttredelse av forordningen og 31. desember 2020, kan forlenges til 31. desember 2021. Perioden kan om nødvendig forlenges av kommisjonen.
Unntaket er tatt inn som en ny bestemmelse i forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttransporttjenester i Fellesskapet og ikke som en endring av direktiv 96/97/EF.

2. Midlertidig unntak fra anbudsregelverket for bakketjenester slik at flyplassene ikke blir blokkert dersom en leverandør skulle gå konkurs.

Under omstendigheter som covid-19-pandemien, er det fullt mulig at en av leverandørene går konkurs på flyplasser hvor alternative leverandører av bakketjenester er begrenset, og at det derfor raskt oppstår et behov for å erstatte denne leverandøren. Flyplassen kan selv tilby slike tjenester uten å delta i et anbud, men dette kan bare dekke den tidsperioden som er nødvendig for organisering av et nytt anbud. Det er i tillegg lite sannsynlig at flyplasser som ikke allerede leverer bakketjenester kan tilby disse tjenestene så raskt. Den samme begrensningen gjelder muligheten for egenhåndtering av flyselskaper som ikke har betydelig tilstedeværelse på den aktuelle flyplassen.

Dersom en slik situasjon oppstår som en følge av pandemien kan ledelsen ved lufthavnen velge en leverandør av bakketjenester uten å måtte organisere en full anbudsprosedyre. Unntaket skal gjelde for en maksimum periode på seks måneder.

Unntaket er tatt inn som en ny bestemmelse i forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttransporttjenester i Fellesskapet og ikke som en endring av direktiv 96/97/EF. Perioden kan om nødvendig forlenges av kommisjonen.

3. Midlertidige endringer i lisensreglene.

Mange flyselskaper, som hadde en sunn økonomi før krisen har havnet i en likviditetsskvis som kan føre til at statene i henhold til gjeldende regelverk er forpliktet til å suspenderes eller inndra lisensen, eventuelt erstatte den med en midlertidig lisens.
Det nye regelverket åpner for at medlemslandene kan gjøre unntak fra denne formelle forpliktelsen i perioden 20. mars 2020 til 31. desember 2020 når den økonomiske situasjonen skyldes pandemien og det er en realistisk mulighet for tilfredsstillende finansiell rekonstruksjon i løpet av de kommende 12 måneder. Det forutsettes at flysikkerheten ikke kommer i fare, samt at statene opprettholder sine forpliktelser til å overvåke den økonomiske utviklingen i flyselskapene. Perioden kan om nødvendig forlenges av kommisjonen.

4. Midlertidige endringer i prosedyrene for å begrense utøvelsen av trafikkrettigheter.

I henhold til artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1008/2008, kan en medlemsstat nekte, begrense eller stille vilkår for utøvelse av trafikkrettigheter ved problemer av kortere varighet som følge av uforutsigbare og uunngåelige hendelser. Artikkel 21 ble utformet for å adressere situasjoner med kort varighet, og erfaringen viser nå at den ikke er tilpasset covid-19 pandemien som forventes å vare flere måneder.

En midlertidig dispensasjon fra de prosessuelle kravene i artikkel 21 er derfor nødvendig. Unntaket klargjør at statene midlertidig kan opprettholde denne type akuttvedtak utover 14 dager - men begrenset til varigheten av den helserisiko som tydelig er knyttet til pandemien. Unntaket skal gjelde for perioden 1. mars 2020 til 31. desember 2020. Perioden kan om nødvendig forlenges av kommisjonen.

Forordning (EU) 2020/696 ble vedtatt i EU 27. mai 2020 og trådte i kraft den påfølgende dag. Norsk forskrift gjelder fra og med 22. juni 2020.

Sist oppdatert: 30.06.2020