Hopp til innhold

Luftfartstilsynets tilsynsprosess

Tilsynsprosess.
Illustrasjon av tilsynsprosess. Foto: Luftfartstilsynet

Planlegging

De fleste tilsyn skjer planlagt, hvor vi sender ut varsel i forkant. Luftfartstilsynet kan også foreta uvarslede tilsyn. Ved varslede tilsyn sender vi ut brev om bl.a. tidspunkt, formål og agenda for inspeksjonen. Vi ber om at operatøren bekrefter at varselet er mottatt innen en uke. 

Ved behov vil vi be operatøren om å sende dokumentasjon, og klargjøre aktuelle dokumenter for tilsynet, som sjekklister o.l.

Gjennomføring

Før tilsynet sender Luftfartstilsynet ut en plan for tilsynet. På tilsynsdagen(e) har operatør involvert personell tilgjengelig i henhold til denne planen. Selve tilsynet starter med et åpningsmøte hvor tilsynsleder går gjennom planen for dagen. I dette åpningsmøtet får man også mer informasjon om den videre prosessen i etterkant av tilsynet samt hva de forskjellige avvikene betyr.

Deretter vil våre inspektører gjennomføre intervjuer med personell hos operatøren og gå gjennom relevant dokumentasjon. 

Etter intervjuene gjennomfører vi et avslutningsmøte hvor vi går gjennom eventuelle funn for å kontrollere at operatør og Luftfartstilsynet har felles forståelse av fakta. Kun ved funn som krever øyeblikkelig tiltak vil vi fremlegge avvik under møtet. Andre funn og eventuelle avvik vil bli beskrevet i en tilsynsrapport som vi utarbeider og sender til operatøren senest tre uker etter tilsynet. 

Konklusjon

Etter inspeksjon gjennomfører Luftfartstilsynet et fagråd med nødvendige interne ressurser for å vurdere funn opp mot regelverk, eventuelle tidligere funn og risikoprofiler. I vårt fagråd sikrer vi likebehandling og enhetlig vurdering av forholdene. Til slutt skriver vi tilsynsrapport med eventuelle krav om utbedring. 

Tilsynsrapport og eventuelle pålegg om tiltak blir sendt til operatør senest tre uker etter tilsynet.

Oppfølging

Når operatøren mottar tilsynsrapporten har den tre uker til å gjennomføre årsaksanalyse og lage en plan for lukking av eventuelle avvik. Disse skal sendes til Luftfartstilsynet senest tre uker etter mottak av tilsynsrapporten.

Luftfartstilsynet godtar eller avslår analyse og tiltaksplan innen tre uker. I tilfelle vi avslår analyse og tiltaksplan har operatør nye tre uker til å komme med ny analyse og tiltaksplan. Når årsaksanalyse og plan er godkjent må operatøren jobbe med å lukke alle avvikene innen en gitt frist. Denne fristen er normalt tre måneder etter tilsynet. Ved lukking av avvik meldes dette inn til Luftfartstilsynet slik at det kan godkjennes og registreres.

Når alle avvik er lukket får operatøren tilsendt dokumentasjon på at tilsynet er avsluttet. 

Reaksjonssak

Ved manglende etterlevelse av regelverk eller når oppfølging/lukking av avvik uteblir, kan vi opprette reaksjonssak. For eksempel kan vi ilegge tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr for å motivere til etterlevelse, eller (midlertidig) tilbakekalle godkjenning eller sertifikat.