Hopp til innhold

Informasjons- og høringsnotat – Endring av slotsforordning (EU) nr. 95/93 vedrørende midlertidige lettelser i kravet til bruk av tildelte tidsluker/slots

EU-Kommisjonen har lansert et forslag til endring av Europaparlaments- og rådsforordning nr. 95/93 om tidsluker/slots ved europeiske lufthavner.

Covid-19-pandemien og de tiltak medlemsstatene gjennomførte som følge av denne, ledet til et betydelig fall i etterspørsel etter flyreiser som igjen medførte et stort fall i lufttrafikken. En opprettholdelse av kravet til bruken av tildelte slots ville kunne medføre at flyselskapene gjennomførte flyginger med stort sett tomme fly, kun for å opprettholde de tildelte slot-tider ("ghost-flights"). Dette ville igjen gi unødvendig negative konsekvenser for miljøet, samt påføre flyselskapene unødvendige økonomiske kostnader.

Som en følge av dette, gjorde EU-parlamentet og Europarådet samt EU-Kommisjonen flere endringer i gjeldende krav til bruk av tildelte slots, for å opprettholde tildelte rettigheter. I starten av pandemien ble reglene endret slik at slotkoordinator skulle legge til grunn at slots tildelt flyselskaper skulle automatisk regnes som benyttet. Etter hvert som tiltakene mot pandemien virket og lufttrafikken tok seg opp, økte EU kravet til bruk av slots til 50 %, og senere 64 % av tildelte slots til ut sommersesongen 29. oktober 2022.

Tallmateriale fra Eurocontrol, Network Manager for nettverksfunksjonene i Single European Sky, viser at lufttrafikken i europeisk luftrom har hatt en solid gjeninnhenting siden sommeren 2022, og at lufttrafikken ved inngangen til vintersesongen 2022/23 forventes å være ca. 90 % av 2019-nivået etter dagens prognoser. Dette er grunnlaget for at EU-Kommisjonen nå har lansert et forslag til en Europaparlaments- og rådsforordning hvor man endrer kravet til 75 % bruk av tildelte slots, for å kunne opprettholde tildelte slots til neste tilsvarende periode. Kravet gjelder fra 30. oktober 2022 til 28. oktober 2023.

Samtidig ser EU-kommisjonen behov for å forlenge ordningen med "justified non-use of slots" (JNUS) som ble lansert under pandemien. Dette er en ordning som kan lette kravene til bruk av slots i tilfeller av epidemiologiske nødsituasjoner, naturkatastrofer eller utbredt politisk uro med en forstyrrende effekt på flyreiser. I tillegg får EU-kommisjonen fullmakt til å senke kravet til bruk av slots dersom flytrafikken faller under 80 %, sammenlignet med 2019-tall, i fire påfølgende uker på grunn av covid-19, en annen epidemiologisk situasjon, eller som et direkte resultat av Russlands militære aggresjon mot Ukraina.

Det nye regelverket ventes vedtatt i EU med det første. Norge planlegger å gjøre regelverket til en del av norsk rett kort tid etter, for å sikre norske aktører like rammevilkår med resten av det europeiske luftfartsmarkedet.

Luftfartstilsynet har mottatt ulike innspill fra aktører som både ønsker forlenget perioden med særskilte unntak fra bruk av tildelte slots, samt innspill som støtter at man nå øker kravet til bruk av tildelte slots og nærmer seg 80/20-hovedregelen, i tråd med bedringen i markedet.

Eventuelle ytterligere innspill kan gis til postmottak@caa.no merket sak 22/26730.

Innspill må foreligge innen 30. oktober 2022.

 

Publisert: 21.10.2022