Hopp til innhold

Høring fra EASA: NPA 2021-08 "Enhanced mobility options and streamlined qualifications for air traffic controllers" (RMT 0668)

EASA gjennomfører for tiden høring av forslag til endring av forordning (EU) 2015/340 av 20. februar 2015 om fastsettelse av tekniske krav og administrative framgangsmåter for sertifikater og attester for flygeledere.

Det foreslås bl.a.:

  • Forenkling av det europeiske sertifikatsystemet med rettigheter og rettighetspåtegninger der enkelte rettighetspåtegninger fjernes og/eller endres. En rekke påtegninger fjernes for å oppnå en enklere sertifikatstruktur.
  • Oppbygging og innhold i treningsprogrammene oppdateres, forenkles og tilpasses slik at det er mer på linje med den siste utviklingen for ICAO SARPS. Dette gjelder spesielt basic trening og rettighetstreningsprogram (vedlegg B-G). Det kan bli behov for færre treningsprogram. Treningsprogrammene må godkjennes på nytt.
  • Alle flygeledere må på sikt få nytt sertifikat, som skiftes ut når de normalt fornyes.

(Det refereres til forordning (EU) 2018/1139, denne er ikke gjennomført i norsk rett).

Hensikten med endringen er bl.a.:

  • Harmonisering av flygelederbestemmelsene med annet EU-regelverk og med ICAO SARPs.
  • En enklere sertifikatstruktur.
  • Harmonisering av treningsstandarder som vil kunne gi fordeler for treningsorganisasjoner mht. lavere tidsbruk og mer kostnadseffektiv trening.
  • Økt fleksibilitet i forbindelse med bruk av flygelederressurser.
  • Mulighet for økt tilrettelegging for flygelederes sertifikater ved dynamisk sektorisering over landegrensen.
  • Tilrettelegging for mer fleksible ordninger for instruktører, sensorer og flygelederelever som arbeider i et annet land enn der sertifikatet er utstedt, noe som kan bidra positivt ved bruk av freelance-instruktører og sensorer.

Høringsinnspill kan gis her

Alle dokumenter er tilgjengelig ved å følge lenken over. NPA 2021-08 består av syv deler (A-G), og det skal gis innspill til hver enkelt del.

Regelverket endrer en forordning som er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om utdanning og sertifisering av flygeledere BSL C 3-1. Det antas derfor at den endelige forordningen vil bli gjennomført gjennom endring av denne forskriften. Det vil i utgangspunktet ikke bli gjennomført ny høring senere når regelverket skal tas inn i norsk rett.

Fristen for å gi innspill til EASA er 8. oktober 2021.

Luftfartstilsynet oppfordrer alle norske aktører til å gi innspill til EASA dersom de har innspill til forslaget. Luftfartstilsynet vil gjerne ha kopi av innspill fra norske aktører. Dette slik at innspillene kan følges opp videre i regelverkssaken.

Kopi av innspill sendes til e-post: postmottak@caa.no; merk e-posten med referanse 20/07197.

Publisert: 12.08.2021