Hopp til innhold

Høring – utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022

Luftfartstilsynet har nå ute på høring utkast til forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet for 2022. Forskriften fastsettes av Samferdselsdepartementet.

Forslag til gebyrforskrift for 2022 er i stor grad en videreføring av gjeldende forskrift. Gebyrsatsene er i hovedsak økt med om lag 2 %.  På droneområdet har det vært nødvendig med en større økning i gebyrsatsene for å dekke økte tilsynskostnader på dette området. Det er i tillegg foretatt enkelte justeringer i forskriftsteksten, enten som følge av nye oppgaver, endringer i regelverket eller for å klargjøre den aktuelle bestemmelsen.

Eventuelle merknader til høringen må være Luftfartstilsynet i hende innen mandag 13. desember 2021.

Merknader bes sendt inn per e-post til postmottak@caa.no.

Alternativt kan merknader sendes per brev til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vennligst merk høringssvar med saksnummer 21/04689.

Luftfartstilsynets høringer er åpne, og alle som ønsker kan gi sitt høringsinnspill. 

Publisert: 01.11.2021