Hopp til innhold

Høring – forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter

Politidirektoratet, heretter POD, har oversendt en søknad til Luftfartstilsynet der de søker om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Politiets nasjonale beredskapssenter, heretter PNB.

Området er avmerket som et rødt rektangel på bildet under.

 

Kart
Kart over området. Foto: Kart / map

Søknaden gjelder et område på Taraldrud i Nordre Follo kommune. Området er utformet som et rektangel definert med følgende koordinater i grader, minutter og sekunder (DDMMSS) i WGS-84:

  • N594750.00 E0105049.00
  • N594857.00 E0105049.00
  • N594857.00 E0104954.00
  • N594750.00 E0104954.00

Områdets vertikale utstrekning er fra bakke-/havnivå og opp til 2500 fot over havet (AMSL). 

Det er søkt om at restriksjonsområdet skal medføre at det blir forbud mot å fly i området for alle luftfartøyer, herunder ubemannede luftfartøyer og modellfly. Forbudet vil ikke gjelde for ambulanse-, politi- og søk- og redningsflyginger, samt militære flyginger. 

Det legges videre opp til at politiet kan gi særskilt tillatelse til flyging for andre aktører. Søknad om særskilt tillatelse til å fly over PNB kan rettes til Oslo politidistrikt. Forbudet gjelder heller ikke flyging etter Avtalen om det åpne luftrom.

Høringsprosess

Høringsdokumentene er vedlagt i lenken nederst på denne siden.

For å få et best mulig grunnlag for å vurdere om restriksjonsområdet bør opprettes, og eventuelt på hvilke vilkår, ber Luftfartstilsynet om innspill fra høringsinstansene. Slike innspill skal være Luftfartstilsynet i hende innen 15. mars 2022.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 20/08955.

Publisert: 15.12.2021