Hopp til innhold

Høring – Forskrift om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Forsvarets Stasjon Vardø

Avinor Flysikring AS har bistått Forsvaret med å sende en søknad om opprettelse av et permanent restriksjonsområde over Forsvarets Stasjon Vardø.

Søknaden gjelder et område på Vardøya i Vardø kommune, opp til 3000 fot over havet (AMSL).

Det omsøkte restriksjonsområdet vil innebære at det blir forbud mot å fly i området for alle luftfartøy, herunder ubemannede luftfartøy og modellfly. Etter forhåndskoordinering mellom yter av lufttrafikktjeneste og Forsvaret vil det være mulig for ambulanse-, politi- og søk- og redningsflyginger, samt militære flyginger og luftfartøyer i nød å fly gjennom området. Henvendelser for å få tilgang til det aktuelle luftrommet må rettes til lokal lufttrafikktjeneste.

Høringsdokumentet er vedlagt på denne siden.

Høringsinnspill

For å få et best mulig grunnlag for å vurdere om restriksjonsområdet bør opprettes, og eventuelt på hvilke vilkår, ber Luftfartstilsynet om innspill fra høringsinstansene.

Slike innspill skal være Luftfartstilsynet i hende innen 15. mars 2022.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø.

Vi ber om at innspill merkes med saksnummer 21/03339.

Publisert: 13.12.2021