Hopp til innhold

Høring – forslag til ny forordning om "fuel/energy planning and management"

Europakommisjonen har lagt frem et forslag til ny forordning om "fuel/energy planning and management". Forordningen vil i sin helhet bestå av endringer i forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner.

Regelverket er ennå ikke vedtatt i EU, men Luftfartstilsynet er foreløpig positiv til å gjennomføre det foreløpige utkastet til regelverk i norsk rett, og ønsker høringsinstansenes syn på dette. I vedlagt høringsnotat gir Luftfartstilsynet en beskrivelse og vurdering av regelverksforslaget. Kommisjonens utkast til regelverk ligger også vedlagt.

Høringsfristen er satt til 23. mai 2021. Merk likevel at det vil være fordelaktig om innspill til regelverksforslaget er Luftfartstilsynet i hende snarest mulig, dersom man ønsker å innvirke på hvordan regelverket vil bli utformet på EU-nivå.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til:

Luftfartstilsynet
Postboks 243
8001 Bodø

Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 21/00386.

Publisert: 01.03.2021