Hopp til innhold

Høring - ny forordning (EU) 2020/469 som gjennomfører enkelte endringer i gjeldende regelverk for flysikringstjenesten med mer

Europakommisjonen har vedtatt en ny forordning, (EU) 2020/469, som gjennomfører en del oppdateringer og endringer i felleseuropeisk regelverk knyttet til lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester (ATM/ANS).

Luftfartstilsynet foreslår å gjennomføre regelverket i norsk rett, og ønsker høringsinstansenes syn på dette. I vedlagt høringsnotat gir Luftfartstilsynet en overordnet beskrivelse og vurdering av regelverksforslaget.

Høringsinnspill bes sendt per e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan innspill sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer: 20/09665.

Høringsfristen er satt til 17. juli 2020.

Publisert: 19.05.2020