Hopp til innhold

Høring – endringer i BSL G 1-3 (forskrift som gjennomfører forordning (EU) 2017/373 i norsk rett), og endringer i enkelte andre tilknyttede forskrifter

Forordning (EU) 2017/373 er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om felles krav til ytere av lufttrafikkstyrings- og flysikringstjenester og andre nettverksfunksjoner for lufttrafikkstyring samt tilsyn med disse (BSL G 1-3).

Forordningen stiller først og fremst krav til tjenesteytere innen flysikringstjenesten, men også til tilsynsmyndighetene. Forordningens krav vil for det meste gjelde fra 2. januar 2020.

Forordningen har medført et behov for gjennomgang av en rekke nasjonale forskrifter, med sikte på å få disse oppdatert og i samsvar med reglene i forordningen. Arbeidet med å beslutte nasjonale tilpasninger og individuelle tilpasninger var ikke sluttført på det tidspunktet forordningen ble gjennomført i norsk rett.

Luftfartstilsynet har nå gjort sin vurdering av hvilke tilpasninger vi ser behov for i nasjonal rett som følge av forordningen. I denne høringen legger vi frem våre forslag til forskriftsendringer. Forslagene innebærer en del endringer i BSL G 1-3, men også endringer i enkelte øvrige nasjonale forskrifter.

Luftfartstilsynets høringsbrev, samt forslag til endringsforskrifter, finnes vedlagt.

Høringssvar bes sendt pr e-post til: postmottak@caa.no. Merk høringssvaret med saksnummer: 17/07088.

Også andre enn høringsinstansene kan sende svar på høringen. Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler Finn O. Meling, fom@caa.no, eller for meteorologi, Torgeir Øines, tor@caa.no.

Høringsfristen er satt til 18. november 2019.

Publisert: 27.09.2019