Hopp til innhold

Høring - Informasjon om høring fra EU-kommisjonen: European Partnership for Integrated Air Traffic Management

EU-Kommisjonen har lansert en innledende konsekvensvurdering, «Inception Impact Assessment» av et forslag til et nytt europeisk samarbeid / partnerskap kalt «European Partnership for Integrated Air Traffic Management». Forslaget er et ledd i Horizon Europe, som er EUs program for fremtidige forskning og innovasjon for 2021 – 2027.

EU-Kommisjonen ønsker med dette forslaget å bygge på de gode erfaringer EU har hatt med det europeiske samarbeidet i SESAR JU, det styrende organ for all forskning og innovasjon innen europeisk ATM / Single European Sky.

Formålet med det nye forslaget til et europeisk partnerskap for integrert ATM, er å utvikle et harmonisert system for ATM i EU, hvor teknologiske, samvirkende og operasjonelle løsninger er designet for å møte fremtidens ATM-utfordringer som en følge av:
Stadig økende mengde luftfart, krav til håndtering av kapasitet i luftrommet, økt kompleksitet i luftfarten, økt digitalisering og automatisering, cybertrusler, håndtering av «big data», hensynet til den menneskelige faktor, krav til redusering av kostnader, opprettholdelse av et høyt sikkerhetsnivå, adressere utfordringer med luftfartens påvirkning på miljøet, adressere utfordringer med langvarige prosesser for industrialisering (standardisering, produksjon og sikkerhets-sertifiseringer) som i betydelig grad forsinker igangsetting av ny teknologi, og som utgjør betydelige hindre for moderniseringen av EUs ATM-system.

Som en følge av at luftfarten i Europa er grenseoverskridende, er man avhengig av at alle medlemslandene har teknologiske løsninger i fly, tårn og på lufthavner (kommunikasjon, navigasjon og overvåking), som er kompatible og samvirkende. På bakgrunn av dette ser EU-Kommisjonen det som avgjørende at fremtidens definering og utvikling av teknologiske løsninger ikke overlates til det enkelte medlemslands kapasitet, finansielle prioriteringer, teknisk kapasitet eller evne til å koordinere storskala innovasjonsprosjekter, men adresseres på et europeisk plan.

Dette er hovedgrunnen for EU-Kommisjonens lansering av «European Partnership for Integrated Air Traffic Management».

EU-Kommisjonen lanserer tre ulike retninger for dette europeiske partnerskapet, Option 0, 1 og 2 som er å finne i dokumentet «Inception Impact Assessment.»

Svar på høringen gjøres direkte til EU-Kommisjonen ved å svare på et questionnaire.

Link til questionnaire finner du her.

Den offentlige høringen av «European Partnership for Integrated Air Traffic Management» er åpen til og med 6. november 2019.

Publisert: 09.10.2019