Hopp til innhold

Høring - Etablering av et midlertidig fareområde vest av Karmøy

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Marine Energy Test Centre, heretter METCentre, å opprette ett midlertidig fareområde i forbindelse med testing av vindkraftproduksjon basert på drageteknologi i perioden 1. mai 2019 til 31. oktober 2020.

Opprettelse av fare- og restriksjonsområder reguleres av forskrift datert 15. mai 2009 nr. 523 om luftromsorganisering, heretter BSL G 4-1.

BSL G 4-1 § 12 tredje ledd sier at:

            Det skal opprettes fareområder når det i et luftrom kan forekomme aktiviteter som er farlig for luftfartøy under flyging.

Luftfartstilsynets vurdering er at de aktiviteter som er beskrevet i søknaden (Vedlegg 1) kan representere en fare for luftfartøy under flyging og at et fareområde derfor må opprettes. Samtidig vurderer vi at testprosjekter som tar sikte på å utvikle ny teknologi innenfor fornybare energikilder kan komme samfunnet til nytte. Vi vil vurderer videre at testprosjektet kan la seg gjennomføre, gitt at konsekvensene for øvrige luftromsbrukere og –interessenter vurderes som akseptable.

Områdets utstrekning

Luftfartstilsynet tar utgangspunkt i de opplysninger som fremkommer i søknaden når utstrekningen skal defineres. Området vil være formet som en sirkel med fotpunkt i koordinatene 59⁰09’33.000’’N-005⁰02’25.260’’E og radius 0,6 nautiske mil. Vertikalt vil området publiseres fra havnivå og opp til 2.000 fot over middels havnivå (AMSL).

Konsekvenser

Luftfartstilsynet er kjent med at METCentre allerede har hatt kontakt med Avinor AS og Avinor Flysikring AS for å få lagt til rette for operasjonene og etableringen av fareområdet, jf. søknadens punkt «Consequences for air traffic». Luftfartstilsynet legger basert på dette til grunn at Avinor utfører nødvendige endringer i prosedyrer og sørger for publisering i henhold til regelverket i forkant av at testflygninger starter.

Avinor AS har i vedlegg til søknaden levert en operativ analyse som identifiserer hvilke konsekvenser opprettelsen av et luftfartshinder og dermed også et midlertidig fareområde i det berørte luftrommet vil få. Konklusjonen i analysen er at etableringen får følgende konsekvenser:

  • Minstehøyden for en av flere standard utflygingsprosedyrer for helikoptre fra Stavanger lufthavn, Sola, må endres
  • Minste sikkerhetshøyde (MSA) for Haugesund lufthavn, Karmøy, må endres
  • En helikopterrute som går lavt langs kysten i de aktuelle området må legges rundt området

For detaljert beskrivelse av de aktuelle nødvendige endringene, se Vedlegg 1 «Operational assessment: Energy kite in the ocean outside Karmøy» punkt 3.

Flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søk- og redningsoppdrag skal ha prioritet over operasjonene i området. Dette vil det være METCentre sitt ansvar å finne operative løsninger på. Luftfartstilsynet forventer at det etableres lyttevakt på VHF 121.5 MHz slik at prioritert trafikk kan oppnå kontakt og få tilgang på berørt luftrom uten unødig forsinkelse.

Opprettelsen av fareområdet vil ha begrenset innvirkning på regelbundet trafikk. Ingen flyplasser stenges, men alle luftfartøy som ikke har prioritet må planlegge å fly rundt eller over området i aktive perioder.

Luftfartstilsynet forutsetter at området vil kunne aktiveres etter prinsippet om sanntidsaktivering som beskrevet i AIP Norge ENR 5.1 punkt 3.3. Det betyr at det kun vil være aktivt når det foregår farlige operasjoner i det berørte luftrommet.

Høring

Eventuelle merknader[1] må være Luftfartstilsynet i hende innen 14. desember 2018.

Luftfartstilsynet ber høringsinstansene videreformidle høringen til aktører med særlige nærings- eller samfunnsinteresser i det området og tidsrommet restriksjonsområdet vil gjelde.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 18/17269.

 

[1] I den forbindelse ber vi om at adressatene selv vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet til underliggende etater eller organer. Vi ber i den anledning spesielt Avinor AS om å videresende høringen til Haugesund og Stavanger lufthavner

Publisert: 09.11.2018