Høring - NPA 2018-12 - reduksjon av rullebanehendelser – forslag til endring av forordning (EU) 2015/640 Part-26

Luftfartstilsynet har på høring EASAs NPA 2018-12 «Reduction of runway excursions», som inneholder forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) 2015/640, som er gjennomført i norsk rett ved forskrift 18. juni 2015 nr. 719 om ytterligere luftdyktighetsspesifikasjoner for luftfartsselskaper, Part-26 (publisert som BSL B 4-3).

Målet med dette endringsforslaget er å redusere antall rullebanehendelser under landinger ved hjelp av designrelaterte midler, slik at flybesetningen får bedre støtte i prosessen med å identifisere og håndtere risikoen for en langsgående rullebanehendelse.

Nærmere informasjon om høringen finner du på våre hjemmesider www.luftfartstilsynet.no/aktuelt/hoeringer. Eventuelle spørsmål om høringen kan rettes til Lissi M. D. Rasmussen, epost lmr@caa.no , telefon 982 61 685. Høringsfristen er 10. januar 2019. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller per brev til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø.

Vennligst merk e-posten eller brevet med saksnummer 18/16995.

Publisert: 19. okt 2018