Hopp til innhold

Høring - etablering av restriksjons- og fareområder i forbindelse med militærøvelse Trident Juncture 2018

Luftfartstilsynet vurderer, basert på mottatt søknad fra Forsvaret på vegne av NATO, å opprette 16 midlertidige fareområder og 15 restriksjonsområder i forbindelse med militærøvelsen Trident Juncture 2018 som avholdes i Midt-Norge i perioden 25. oktober til 7. november 2018.

Restriksjonsområdene etableres med hjemmel i lov om luftfart av 11. juni 1993 nr. 101(luftfartsloven) §§ 9-1 og 15-4. Luftfartsloven § 9-1 har følgende ordlyd:

Departementet gir forskrifter om hva som skal iakttas for å unngå sammenstøt mellom luftfartøyer eller andre luftfartsulykker og ellers for å trygge mot farer og ulemper herunder støy som følge av luftfart.

Samferdselsdepartementet har i vedtak 14. august 2017 nr. 1273 delegert sin myndighet til å gi forskrifter i medhold av luftfartsloven § 9-1 til Luftfartstilsynet.

Øvelsen Trident Juncture 2018 vil være den største militærøvelsen som har vært avholdt i Norge på mange år, og beslutningen om at den skal avholdes er, etter det Luftfartstilsynet kjenner til, tatt på høyt politisk nivå.

I tillegg til 16 midlertidige fareområder og 15 restriksjonsområder vil ytterligere 22 fareområder som allerede eksisterer som såkalte «AMC-manageable D-areas» benyttes under øvelsen.

Alle områders utstrekning og aktiveringsperioder fremgår av vedlegg 1 (søknaden) og vedlegg 2 (kart for illustrasjonsformål). Det er identifisert behov for å endre på noen av kartkoordinatene, men de vedlagte kartene viser hvor restriksjonene vil gjelde.

Utkast til forskrift følger denne høringen som vedlegg 3.

Forskriften vil i tillegg til kunngjøring i Norsk Lovtidend, bli publisert i AIP SUP. AIP SUP vil også inneholde informasjon om etablerte midlertidige og permanente fareområder som skal benyttes under øvelsen.

Konsekvenser

For å ivareta sikkerheten i luften i forbindelse med militærøvelsen, vil all flyging i restriksjonsområdene som ikke er en del av arrangementet, være forbudt. Forbudet retter seg mot all luftfart, herunder modellfly og luftfartøy som ikke har fører om bord (RPAS/droner).

Forbudet gjelder ikke flyging i forbindelse med militær-, ambulanse-, politi-, søke- og redningsoppdrag. På grunn av det store antallet luftfartøy som kan forventes å operere inne i områdene må det imidlertid forventes noe forsinkelse for å ivareta forsvarlig koordinering slik at prioritert trafikk kan gis trygt leide under sine operasjoner.

Flygninger som ikke er en del av øvelsen vil ikke få klarering til å endre et aktivt fareområde, men vil bli gitt en rute som er atskilt fra den militære treningsaktiviteten.

Når Forsvaret på vegne av NATO arrangerer militære øvelser med en størrelse som Trident Juncture 2018 vil det måtte påregnes forsinkelser for ikke-deltakende luftfartøy.

Lufttrafikktjenesten vil gjøre det den kan for å sikre at ordinær rutetrafikk foregår så normalt som mulig i perioden. Det må imidlertid forventes at reiseplaner må endres og faktisk flydde traseer gjennomføres atskilt fra områdene innenfor aktiveringsperiodene, noe som i mange tilfeller betyr lengre ruteføring. Som et eksempel kan det nevnes at restriksjoner i luftrommet rundt Røros lufthavn i aktiveringsperiodene enkelte av dagene øvelsen varer ikke vil muliggjøre landinger eller avganger fra lufthavnen. Trafikk til og fra Røros må derfor planlegge å benytte lufthavnen og omkringliggende luftrom utenom aktiveringsperiodene.

GA trafikk må planlegge flygninger rundt områdene der dette er mulig.

Det vil være mulig å søke Forsvaret om å få særskilt tillatelse til å fly i områder som av ulike årsaker ikke benyttes til øvelsesformål. Slike søknader må komme Forsvaret i hende minimum 72 timer før flyging planlegges gjennomført og sendes pr. epost til naoc@mil.no. Luftfartstilsynet vil be Forsvaret utarbeide og publisere søknadsskjema for slike prosesser.

Luftfartstilsynet vurderer det dithen at opprettelse av restriksjonsområdet vil kunne ha økonomiske og administrative konsekvenser for berørte aktører. Dette gjelder ulike typer næringsflyging knyttet til både bemannet og ubemannet luftfart. Luftfartstilsynet ønsker å motta høringsuttalelser om hvilke økonomiske og administrative konsekvenser opprettelsen av restriksjonsområdene vil medføre for høringsinstansene.

Informasjonsmøte

I forbindelse med høringen vil Luftfartstilsynet i samarbeid med Forsvaret avholde et informasjonsmøte i Luftfartstilsynets lokaler tirsdag 6. mars 2018 kl. 12 – 15. Interessenter som ønsker å delta på dette møte bes melde seg på ved å sende en epost til era@caa.no innen utgangen av 2. mars.

Luftromskomité for luftromspolicy på strategisk nivå og Flexible Use of Airspace – Rådgivende Ekspertgruppe (FUA RE) deltar på møtet og blir det tid til overs ønsker vi også å gi informasjon om utviklingstrekk i FUA-forvaltningen i norsk luftrom og vi ønsker en dialog med dere som representanter for luftromsbrukerne.

Høring

Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 30. april 2018.

Luftfartstilsynet ber høringsinstansene videreformidle høringen til aktører med særlige næringseller samfunnsinteresser i det området og tidsrommet restriksjonsområdet vil gjelde.

Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 18/01702.

Publisert: 01.03.2018