Hopp til innhold

Eksamensreglement (privatflygere)

Eksamensreglement for teorieksamen til PPL (Privat Pilot Licence), LAPL (Light Aircraft Pilot Licence) Helikopter/Fixed wing, samt flytelefonistsertifikat (Radio Telegraphy Licence, RTL), som avlegges for Luftfartstilsynet.

Påmelding til eksamen

1. Skjema NF-1133 fylles ut elektronisk.
2. Påmelding skal sendes via godkjent/erklært opplæringsorganisasjon (skole). Skjemaet skal godkjennes og signeres av skolesjef før det videresendes Luftfartstilsynet per e-post til postmottak@caa.no.
3. Punkt 1 og 2 gjelder også ved påmelding til omprøve(r).
4. Når kandidaten har mottatt bekreftelse på påmeldingen på Sikker Digital Post, eventuelt på e-post, kan teorieksamen avlegges ved oppmøte hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Det må påregnes fem virkedager fra påmelding mottas av Luftfartstilsynet til kandidaten mottar bekreftelse.
5. Førstegangspåmelding fra en skole er gyldig i 12 måneder. Dersom kandidaten ikke har tatt minst én teoriprøve i denne gyldighetstiden, skal behovet for ytterligere opplæring vurderes av skole på grunnlag av søkerens behov og ny påmelding sendes til Luftfartstilsynet.

Privatister

6. Kandidater som har fullført militær flygerutdanning og som tilfredsstiller kravene i AIC-N 11/23 kan melde seg opp som privatist.
7. Innehaver av nasjonalt sertifikat kan melde seg opp til eksamen i faget 2 Human Performance (Menneskelig ytelser) som privatist.

Gebyrer

8. Gebyr betales på trafikkstasjonen ved oppmøte til eksamen, før eksamen starter.
9. Betaling må skje kontant eller debetkort (ikke kredittkort).
10. Satser for gebyr er beskrevet i Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (BSL A 1-2).

Det er ikke mulig å trekke seg fra eksamen

11. Det er ikke mulig å trekke seg fra eksamen etter at gebyr er betalt. Dersom kandidaten likevel velger å la være å gjennomføre eksamen, regnes det som ett eksamensforsøk i det eller de fag det er betalt for. Betalt gebyr refunderes ikke.

Om eksamen

12. Oversikt over fag:

Fagkode og fagnavn – PPL(A) og PPL(H) Tillatt tid i faget
1. Air law and ATC procedures
(Luftfartslovgivning og lufttrafikktjenesteprosedyrer)
45 min
2. Human performance (Menneskelig ytelse) 30 min
3. Meteorology  (Meteorologi) 30 min
4. Communications (Kommunikasjon) 30 min
5. Principles of flight (Flyteori) 45 min
6. Operational procedures (Operasjonelle prosedyrer) 30 min
7. Flight performance and planning
(Ytelser og planlegging)
60 min
8. Aircraft general knowledge (Luftfartøyslære) 30 min
9. Navigation (Navigasjon) 60 min

 

Fagkode og fagnavn – RTL (Flytelefonistsertifikat) Tillatt tid i faget
4. Communications (Kommunikasjon) 30 min

13. Eksamen inneholder 20 spørsmål per fag med 4 svaralternativer der kun ett av alternativene er riktig. Eksamen gjennomføres på engelsk.
14. Kandidaten må svare riktig på minst 75 % av spørsmålene (15 riktige) for å oppnå bestått.

Oppstart av eksamen

15. Kandidaten skal på forespørsel forevise tillatte hjelpemidler til personalet hos Statens vegvesen før vedkommende starter eksamen.
16. Kandidaten skal straks sette seg på anvist plass. Kandidaten skal ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra prøveleder/eksamensvakt. Eksamen kan starte når kandidaten har fått tildelt plass.
17. Sekker, vesker, yttertøy, klokke (armbåndsur), mobiltelefon og lignende skal oppbevares utenfor eksamenslokalet. Kandidatene har ikke tilgang til disse tingene under eksamen eller ved pauser.
18. Mobiltelefoner skal slås av og oppbevares etter anvisning fra prøveleder/eksamensvakt. Mobiltelefoner som befinner seg hos kandidaten under eksamen blir regnet som forsøk på fusk uavhengig av om telefonen er på- eller avslått.

Under eksamen

19. Det er ikke tillatt å ha kontakt med andre kandidater så lenge eksamen pågår.
20. Kandidatene får tilgang eksamensspørsmålene når vedkommende logger inn på terminalen med navn og fødselsnummer.
21. Når kandidaten logger på et fag, starter nedtelling av tillatt tid i faget. Dersom en kandidat ikke har svart på alle spørsmål i faget i løpet av tillatt tid, vil eksamen avsluttes automatisk. Tillatt tid i hvert fag varierer, se pkt. 12.
22. Pauser må avtales med prøveleder/eksamensvakt. Det er ikke tillatt å forlate eksamenslokalet så lenge man er innlogget i et fag, pauser kan kun tas mellom fagene.
23. Ved nettverksbrudd som til sammen varer mer enn 5 % av tillatt tid i faget, gis det mulighet til å ta ny prøve. Rapport om hendelsen sendes Luftfartstilsynet. Avtale om ny prøve må gjøres mellom kandidat og Luftfartstilsynet i etterkant av hendelsen. Opprinnelig prøveforsøk annulleres.
24. Prøveleder/eksamensvakt kan ikke avklare faglige spørsmål.

Bortvisning

25. En kandidat som ikke kan fremvise gyldig legitimasjon, eller som ikke betaler gebyr i forkant av prøven, vil ikke få gå opp til eksamen. Fusk eller forsøk på fusk vil medføre bortvisning.

Fusk

26. Det er ikke tillatt å ha utstyr med opptaksfunksjon, som mobiltelefon, fotoapparat, kamerapenn, kamerabrille, kommunikasjonsutstyr, hodetelefoner, armbåndsur eller lignende tilgjengelig under eksamen.  Denne oversikten er ikke utfyllende. Slikt utstyr skal oppbevares som beskrevet i punkt 17 og 18. Enhver form for bruk av slikt utstyr vil regnes som fusk.
27. Luftfartstilsynet vil bli varslet dersom prøveleder/eksamensvakt oppdager fusk eller forsøk på fusk, og vil behandle saken og fatte vedtak om konsekvenser/sanksjoner.

Eksamensresultat

28. Kandidaten får resultatet av eksamen, bestått eller ikke bestått, umiddelbart etter at faget er avsluttet. Alle eksamensresultater registreres hos Luftfartstilsynet.
29. Eksamensresultater sendes kandidatens skole etter hver eksamensdag.
30. Vitnemål sendes hver enkelt kandidat per post så snart som mulig etter siste fag til gjeldende eksamen er avlagt og bestått, senest 3 uker etter siste eksamensdag.

Innsyn

31. Kandidaten har rett til innsyn i egen eksamensbesvarelse
32. Innsyn i eksamensbesvarelse er kun tilgjengelig umiddelbart etter at besvarelsen er avsluttet.
33. Tillatt tid for innsyn er maksimalt 5 minutter per fag. Tiden reduseres i forhold til hvor mange oppgaver som er feil besvart.
34. Det er kun spørsmål som er feil besvart det gis innsyn i.

Klageadgang

35. Kandidater som avlegger eksamen kan klage på eksamensresultatet når eksamen er gjennomført.
36. En klage skal:

 • være skriftlig
 • vise til faget det klages over
 • vise til eksamensdato og eksamenssted
 • nevne den endring som det ønskes
 • nevne de grunner klagen støtter seg til
 • sendes via skolen som meldte kandidaten på til eksamen

37. Frist for å klage er 21 dager etter eksamensdato.
38. Dersom det klages på eksamensresultatet kan det ikke gjennomføres omprøve i det aktuelle faget så lenge klagen er til behandling. Hvis kandidaten likevel ønsker å gjennomføre ny eksamen i faget anses klagen som trukket. Påmelding til omprøver gjennomføres i tråd med punkt 1 og 2.

Ikke bestått eksamen

39. Dersom kandidaten ønsker å melde seg opp til omprøve, er det en karantenetid på 14 dager før påmelding til ny prøve kan sendes Luftfartstilsynet i tråd med punkt 1 og 2.
40. Det kan avlegges eksamen inntil fire ganger i ett og samme fag. Alle fag må være bestått innen 18 måneder. (Kravet til seks sittings ble fjernet i forordning 2019/1747.)
41. Alle teoriprøver til PPL må være bestått innenfor en periode på 18 måneder, regnet fra slutten av den kalendermåned hvor kandidaten først gikk opp til eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kandidatene må selv medbringe

 • konvensjonell regnestav/regneskive uten bruksanvisning. Elektronisk flight computer er ikke tillatt
 • konvensjonell transportør/plotter uten bruksanvisning
 • ikke-programmerbar kalkulator

 

Kandidaten kan selv medbringe

 • Engelsk-engelsk ordbok uten tilknytning til fly eller tekniske termer


Følgende kalkulatorer er tillatt

 • Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
 • TI BA-II Plus. Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.

Det er kalkulator tilgjengelig i eksamenssystemet på trafikkstasjonen. Dette er en enkel kalkulator som vises på skjermen med tallene 0-9 og de fire regneartene +, -, / og *. Dersom det er ønskelig med en mer avansert kalkulator, kan de to ovennevnte kalkulatorene medbringes til eksamen. Det er kandidatens ansvar at egen kalkulator er av samme type som de to som nevnes. Andre kalkulatorer enn de som er nevnt ovenfor, er ikke tillatt på eksamen. Det er ikke tillatt å bruke kalkulatorfunksjon på mobiltelefon, nettbrett eller lignende.

Hjelpemidlene skal ikke inneholde annet skriftlig materiale enn slik de opprinnelig er utgitt. Notater og løse ark regnes som fusk. Streker og markeringer på manuell flight computer skal viskes ut før oppmøte til eksamen.

Lovhjemler:

 • BSL C 1-1a, punkt 6.1
 • Forvaltningslovens § 18 og 20
 • Part-FCL.025 (b)(2) og (3), og (c) (1) (i)

 

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):