Hopp til innhold

«Fuel/energy planning and management» – gjennomføring av forordning (EU) 2021/1296 i nasjonal forskrift

Luftfartstilsynet fastsatte 14. januar en forskrift som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2021/1296 direkte i norsk rett. Forskriften medfører endring av forskrift om luftfartsoperasjoner.

Om kommisjonsforordning (EU) 2021/1296

Forordning (EU) 2021/1296 er en rettsakt som utelukkende gjør endringer i forordning (EU) nr. 965/2012, som på sin side omhandler krav til luftfartsoperasjoner.

I hovedsak inneholder forordning (EU) 2021/1296 regler om hvordan flyoperatører skal gå frem når de planlegger sine operasjoner, knyttet opp mot behovet for drivstoff.

Disse nye reglene for drivstoffplanlegging, herunder valg av flyplasser og drivstoffstyring under flyging, er forholdsvis ytelsesbaserte. Dette vil si at de i liten grad detaljerer kravene til flyoperatørene.

Reglene introduserer konseptet «fuel/energy schemes» for kommersielle operasjoner (CAT) med fly i EU. I dette ligger et omfattende og oppdatert sett med sikkerhetskrav for å utvikle og overvåke operatørenes drivstoffordninger. Drivstoffordningene forventes å kunne forbedre effektiviteten av driften for operatørene, og derigjennom skape kostnads- og miljøfordeler. Reglene legger også til rette for at operatørene skal kunne dra nytte av den nyeste teknologien på området.

Reglene for andre typer operasjoner enn kommersielle (CAT) endres også. Nærmere bestemt betyr dette at det gjøres tilpasninger i kravene i følgende vedlegg («annekser») til forordning (EU) nr. 965/2012:

  • vedlegg VI (Part-NCC, «non-commercial air operations with complex motor-powered aircraft»)
  • vedlegg VII (Part-NCO, «non-commercial air operations with other-than complex motor-powered aircraft»)
  • vedlegg VIII (Part-SPO, «specialised operations»).

I tillegg til de nye reglene om «fuel/energy planning and management», har kommisjonen gjennom forordning (EU) 2021/1296 gjort to mindre endringer i (EU) nr. 965/2012 knyttet til bruk av rusmidler for kabinbesetningen:

  • Det ene er at man forskyver fristen med ett år (til 14. august 2023) for kommisjonen til å lage en rapport om gjennomgangen av effektiviteten av støtte- og testprogrammer knyttet til rus og psykologi, jf. artikkel 9b.
  • Det andre er at definisjonen av «psychoactive substances» tas inn igjen i forordningen, etter at den ved en inkurie hadde blitt tatt bort ved en tidligere endring av forordningen.

 

Virkningstidspunkt

Forordning (EU) 2021/1296 er allerede gjort gjeldende i EU, og reglene blir umiddelbart gjort gjeldende i norsk rett gjennom den nasjonale forskriften.

Merk likevel at kravene til «fuel/energy planning and management» etter regelverket først inntrer 30. oktober 2022.

Publisert: 21.01.2022