Hopp til innhold

Ny forskrift om luftfart på Svalbard og i andre polare områder

Samferdselsdepartementet vedtok den 17. august 2021 forskrift om tilleggskrav for luftfartsoperasjoner på Svalbard og andre polare områder (BSL D 1-9).

Forskriften skal fastsette tilleggsregler for sivile luftfartsoperasjoner som utføres på Svalbard og i andre polare områder hvor geografiske og klimatiske forhold utgjør en særegen og særskilt risiko, som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i de felleseuropeiske reglene som er gjort gjeldende.

Forskriften skal også gjelde på Jan Mayen og for norske operatørers flyging i polare områder utenfor Norge. Det vil si områdene nord for polarsirkelen og syd for 60 grader sydlig breddegrad (Antarktis) samt på Bouvetøya.

Forskriften viderefører mange av kravene i tidligere forskrift om flyging med en-motors luftfartøy i fjell og øde områder i Norge og på Svalbard (BSL D 1-8), men oppdaterer sikkerhetskravene om trening og utstyr. Spesielt gjelder dette utrustning på helikoptre ved flyging over åpent vann med bl.a. krav til flyteutstyr og redningsflåter. I tillegg er forskriften gjort gjeldende for flermotors luftfartøyer. De sistnevnte endringene svarer ut tilrådningene fra Statens havarikommisjons rapport om Helikopterulykken på Svalbard (Isfjorden) i oktober 2017, hvor åtte personer omkom.

For å gi de berørte luftfartsselskapene tid til å innrette seg trer forskriften i kraft 27. januar 2022. Kravet i forskriftens § 3 om vinteropplæring trer i kraft 6. oktober 2022.

Forskriften (BSL D 1-9) og veiledning til forskriften finner du på Luftfartstilsynets nettside om regelverk her.

 

Publisert: 18.08.2021