Hopp til innhold

Ny forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel

Luftfartstilsynet vedtok 23. februar 2021 forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel. Forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

Som en følge av gjennomføringen av forordning (EU) 2017/373 i norsk rett ble forskrift om flyværtjeneste (heretter BSL G 7-1) endret. De generelle reglene om flyværtjenesten ble opphevet, men ettersom kontinentalsokkelen ikke er en del av det geografiske området EØS-avtalen omfatter, ble reglene om flyværtjeneste på kontinentalsokkelen beholdt midlertidig i påvente av en ny forskrift.

Når forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel trer i kraft 1.juli 2021 blir BSL G 7-1 i sin helhet opphevet. I tillegg blir reglene om værinformasjon for innretninger og skip uten krav til rutinemessig værobservasjon i forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (heretter BSL D 5-1) flyttet til den nye forskriften. Alle regler om flyværtjeneste på kontinentalsokkelen er dermed samlet i den nye forskrift om flyværtjenester på norsk kontinentalsokkel.

Forskriften er publisert i Norsk Lovtidend og vil bli publisert som ny BSL G 7-1 på Luftfartstilsynets nettside når forskriften trer i kraft 1. juli 2021.

Forskrift om flyværtjeneste på norsk kontinentalsokkel er med noen justeringer en videreføring av reglene i BSL G 7-1 og §§ 37 og 38 i BSL D 5-1.

Når det gjelder krav til rutinemessig værobservasjon, vil hovedregelen være at helikopterdekkoperatøren må sørge for rutinemessig værobservasjon (METAR) på helikopterdekk som har regelmessige passasjerflyginger. Det gjøres unntak i områder hvor det ligger flere innretninger eller skip innenfor en radius av 15 nautiske mil. Da er det tilstrekkelig med rutinemessig værobservasjon på én av disse.

I tillegg beholder forskriften, etter innspill i høringsrunden, en nærmere angivelse av områder hvor det uansett skal utarbeides METAR på minst én sentral plassert innretning eller ett sentralt plassert fartøy. Bestemmelsen er ment å sikre at dagens struktur opprettholdes, og inneholder noen flere områder enn de som er listet opp i BSL G 7-1.

Hovedregelen er at det skal utarbeides manuelle METAR, men forskriften gir Luftfartstilsynet hjemmel til å godkjenne bruk av AUTOMETAR etter søknad fra helikopterdekkoperatøren. På innretninger eller skip hvor Luftfartstilsynet har godkjent bruk av AUTOMETAR kan dette videreføres. Eventuelle endringer i godkjente ordninger og vilkår krever ny søknad.

Forskriften viderefører et krav til sertifisering av helikopterdekkoperatører på innretninger eller skip med krav til rutinemessig værobservasjon (METAR). Kravet knyttes til reglene om begrenset sertifikat i forordning (EU) 2017/373. For helikopterdekkoperatører som innehar et begrenset sertifikat vil kravet ikke medføre noen endringer.

Kompetansekravene til personell som utøver rutinemessig værobservasjon er noe endret sammenlignet med BSL G 7-1. Personellet skal ha gjennomgått opplæring i tråd med WMO-krav og krav nærmere definert i forskriften, og gjennomført opplæring skal være dokumentert. Opplæringsprogrammet skal være godkjent av Luftfartstilsynet og tilfredsstille krav nærmere angitt i forskriften. Eventuelle godkjente opplæringsprogram krever ny godkjenning iht. den nye forskriften.

Reglene for innretninger eller skip som har passasjerflyginger, men ikke regelmessig slik at det ikke stilles krav til rutinemessig værobservasjon, er altså flyttet fra BSL D 5-1 til forskrift om flyværtjeneste på kontinentalsokkelen. Kravene til utstyr og den informasjonen som skal formidles er noe utvides, men i hovedsak blir reglene fra BSL D 5-1 videreført i den nye forskriften.

Forskriften utvider imidlertid krav til kompetansen for personell som skal videreformidle værinformasjon på innretninger eller skip som ikke har krav til rutinemessig værobservasjon. Det stilles krav til opplæring, vedlikeholdstrening og godkjenning av opplæringsprogram på samme måte som for personell som utøver rutinemessig værobservasjon på innretninger eller skip med krav til METAR.

Det stilles imidlertid ikke krav til sertifisering av helikopterdekkoperatører på innretninger eller skip uten krav til rutinemessig værobservasjon. Disse operatørene skal allikevel kunne godgjøre at innretningen eller skipet har nødvendige meteorologiske instrumenter og at personell som gir værinformasjon har nødvendig kompetanse og opplæring.

Kravene til værvarsler i forskriftens kapittel 3 er i hovedsak en videreføring av reglene i BSL G 7-1. Det skal utstedes TAF for innretninger eller skip som har rutinemessig værobservasjon og helikopterdekkoperatøren må sørge for strekningsvarsler for strekninger hvor det foregår regelmessige passasjerflyginger. Varslinger utstedes av sertifisert flyværtjenesteyter.

Sist oppdatert: 09.03.2021