Hopp til innhold

Endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1) – flygekontrolltjenestens fritak for ansvar for terrengseparasjon overfor enkelte operatører

Luftfartstilsynet fastsatte 21. mai en forskrift som gjør en endring i forskrift om lufttrafikkledelse (BSL G 8-1). Endringen er knyttet til flygekontrolltjenestens ansvar for terrengseparasjon i kontrollert luftrom for enkelte operatører som har særskilt godkjenning fra Luftfartstilsynet for beregning av minstehøyder for IFR-flyginger.

Endringsforskriften kan leses på Lovdata

Forskrift om lufttrafikkledelse, også kalt BSL G 8-1, gir detaljerte regler om hvordan lufttrafikktjenesten skal utøve sine oppgaver. Hovedregelen i forskriften er at lufttrafikktjenesten skal utføre oppgavene sine etter anerkjente internasjonale regler, mer presist ICAOs «Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management (PANS-ATM, Doc 4444)», heretter omtalt som PANS-ATM. I tillegg fastsetter forskriften en del nasjonale særregler, det vil si nasjonale regler om utøvelse av lufttrafikktjeneste som avviker fra PANS-ATM.

Forskriftsendringen som nå er vedtatt innebærer tilføyelse av ytterligere nasjonale særregler. Endringen knytter seg til et behov som oppstår i forbindelse med situasjoner der spesialiserte operatører (først og fremst luftambulansen) flyr i kontrollert luftrom, herunder inn og ut av slikt luftrom, etter egne godkjente IFR-prosedyrer. I slike tilfeller er fartøysjefen avhengig av å få utstedt klarering fra flygekontrolltjenesten.

Når flygekontrolltjenesten gir klarering, påtar de seg også ansvar for det aktuelle luftfartøyets terrengsatskillelse. Terrengsatskillelse kan imidlertid ikke alltid opprettholdes etter flygekontrolltjenestens kriterier dersom operatøren skal fly etter egne og spesialdesignede prosedyrer. Enkelte flyoperatører, eksempelvis luftambulansetjenesten, har nettopp slike egne prosedyrer som er godkjent av Luftfartstilsynet.

Særlig for å imøtekomme luftambulansetjenesten, men også andre aktører med egne godkjente prosedyrer, har Luftfartstilsynet med den nye forskriftsendringen gitt anledning for flygekontrolltjenesten til å bli fritatt for ansvaret for terrengseparasjon dersom fartøysjefen ber om å få benytte egne godkjente prosedyrer i kontrollert luftrom.

Forskriftsendringen legger opp til at det er fartøysjefen alene som vil være ansvarlig for egen terrengseparasjon. Fra lufttrafikktjenestens side er det vesentlige at de skal ha rettslig adgang til å overlate dette ansvaret til den aktuelle fartøysjefen. Det er derfor tilstrekkelig for lufttrafikktjenesten å vite hvilke operatører som har godkjenning til dette - de trenger ikke å ha inngående kjennskap til de enkelte godkjenningene operatørene innehar. Det fremgår av veiledningen til BSL G 8-1 hvilke operatører som har slik godkjenning, og flygekontrolltjenesten anbefales å ta dette inn i egne håndbøker.

Regelverksendringen trer i kraft straks.

Publisert: 27.05.2021