Hopp til innhold

Endring av forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk

Forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk (heretter BSL D 5-1) ble vedtatt 14. mai 2019. Luftfartstilsynet vedtok i desember 2020 visse endringer i forskriften, blant annet forlengelse av overgangsperioden for innføring av krav om visuelt varslingssystem. Det ble 8. desember 2021 vedtatt nye endringer i BSL D 5-1.

Visuelt varslingssystem (statuslys)

Den viktigste endringen som ble vedtatt i forskriftsendringen 8. desember 2021, knytter seg til kravet om visuelt varslingssystem (statuslys).

For å gjøre forskriften mer oversiktlig er kravene til statuslys tatt ut av § 36 og inn i en ny paragraf § 36 a. Det er identifisert behov for å åpne for at alternative systemer kan anses akseptable. Dette fordi det i Sjøfartsdirektoratets forskrift § 31 femte ledd (som speiler kravene i BSL D 5-1 for flyttbare innretninger og skip), er stilt krav om at det skal være statuslys som oppfyller MODU-koden, noe som ikke vil tilfredsstille kravene i § 36 a første ledd. Det er i § 36 a andre ledd åpnet for at det kan aksepteres flyging også til helikopterdekk uten statuslys som oppfyller kravene i § 36 a første ledd. Bestemmelsen i § 36 a andre ledd er ny.

Det har vært en ambisjon om et felles system for statuslys, der statuslyset også er koblet mot installasjonens system for registrering av bevegelser på helikopterdekket. Det har vist seg vanskelig å opprettholde dette kravet av praktiske/tekniske årsaker. Selv om det har vist seg vanskelig å oppnå et funksjonelt, felles statuslys, så må kravet om lysvarsling når bevegelsene overstiger begrensningene opprettholdes. Kravet er omformulert slik at det ikke er krav om et felles statuslys, kun at det foreligger et lyssystem for varsling så langt det gjelder bevegelsene. For å skille dette varslingssystemet fra statuslysene, så kalles dette repeaterlys (fra engelsk repeater lights). Kravet til repeaterlys er tatt inn som et nytt § 39 andre ledd.

Forlengelse av overgangsperioden

Det har vært en overgangsperiode for kravet til statuslys frem til 1. januar 2022. Overgangsperioden for kravet til statuslys (§ 36 a) er forlenget med ett år frem til 1. januar 2023. Det er samme overgangsperiode for kravet til repaterlys (§ 39 andre ledd), dvs. 1. januar 2023. Overgangsperiodene følger av § 56 tredje ledd.

Brann og redningsberedskap

Det er i § 45 tatt inn henvisning til oppdatert forskrift om helikopterdekk på flyttbare innretninger, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 18. mars 2021. Kravene til brann- og redningsberedskap følger av forskriften fastsatt av Sjøfartsdirektoratet kapittel 8. Det er gjort ett unntak fra dette: Det er i Sjøfartsdirektoratets forskrift fastsett et absolutt krav om CO2-lanse, jf. 41 tredje ledd bokstav a. Dette kravet er i enkelte tilfeller ikke relevant fordi det for den aktuelle helikoptertypen ikke er praktisk mulig å benytte slike apparater i slokkingsarbeidet. Dersom en slik helikoptertype benyttes, vil det etter BSL D 5-1 ikke være et absolutt krav til at dette utstyret skal være tilgjengelig og operativt. Unntaket følger av BSL D 5-1 § 45 andre setning.

Endring av § 21 fjerde ledd

BSL D 5-1 § 21 fjerde ledd er endret og lyder nå: «Der det er nødvendig på grunn av adkomster og plassering av utstyr relatert til driften av helikopterdekket, kan gangbro, renne og utkraging likevel ha en bredde på inntil 3,0 meter fra helikopterdekkets ytterkant.» Ny tekst er markert med kursiv skrift.

Endringen er gjort for at bestemmelsen skal være mer i samsvar med Sjøfartsdirektoratets forskrift § 18 fjerde og femte ledd. Det er innholdsmessig ingen forskjell mellom bestemmelsen i BSL D 5-1 og bestemmelsen i Sjøfartsdirektoratets forskrift.

Det har vært vurdert om maksimal bredde kan økes fra 3,0 meter, men det er ikke funnet grunnlag for dette. Det er tatt inn en presisering i § 53 fjerde ledd om varige unntak, at flyging til innretninger og skip bygd før 1. juli 2019 kan skje selv om kravet i § 21 fjerde ledd andre setning ikke er oppfylt. I stedet gjelder kravet (til bredde) slik det lød på dette tidspunktet.

Retting i § 27 første ledd

I § 27 første ledd bokstav c er det listet opp hva som kan være på helikopterdekket, inntil 25 cm over helikopterdekkets nivå. Her var det listet opp skummonitorer, kantlys, flomlys og statuslys. Videre er det i § 35 andre ledd et krav om at nedganger fra helikopterdekket skal ha godt synlig merking, fortrinnsvis i form av skilt.

For at det skal være samsvar mellom de to bestemmelsene, tas skilt inn i opplistingen i § 27 første ledd bokstav c

Også repeaterlys er tatt inn i opplistingen i § 27 første ledd bokstav c.

Her finner du endringsforskriften i sin helhet

Det arbeides med oppdatering av veiledningen og uoffisiell engelsk oversettelse av forskriften, men disse oppdateringene vil ikke være på plass før januar 2022.