Hopp til innhold

Regler om motvirkning av rus og mentale helseproblemer som sikkerhetsrisiko i luftfarten

I luftfarten kan bruk av rusmidler og mentale helseproblemer skape situasjoner som utgjør en stor trussel mot sikkerheten. Luftfartsregelverket inneholder derfor en rekke krav og tiltak som skal motvirke dette, alt fra regler om ruskontroll og etablering av støttegrupper (peer support) som hjelpetiltak.

Her en er kort oversikt over slike regler.

Regler i Luftfartsloven

Regler for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten

Disse finnes i forskrift gjennomføring av rusmiddeltesting og forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand for flyteknisk personell, personell i flysikringstjenesten og i bakketjenesten.

Forskriften innebærer at Luftfartslovens bestemmelser om forbud mot å tjenestegjøre i ruspåvirket tilstand, pliktmessig avhold og rusmiddeltesting utført av politiet, gjelder for disse kategoriene personell.

Regler for luftfartsselskaper og besetningsmedlemmer

Disse finnes i forordning (EU) nr. 965/2012 og er gjort gjeldende i Norge ved forskrift om luftfartsoperasjoner BSL D 1-1.

  • Forordningens artikkel 4 nr. 2 og 3 pålegger statene å sørge for det tas tilfeldige alko-tester av besetningsmedlemmer i tjeneste. I Norge gjøres slike kontroller av politiet, men i andre EU/EØS-land kan man oppleve at kontrollene gjøres av luftfartsmyndighetens inspektører. Begge deler er i samsvar med reglene.
  • Bestemmelsene GEN.MPA.170 og CAT.GEN.MPA.175 krever at luftfartsselskaper som driver med kommersiell lufttransport skal ha prosedyrer for og iverksette tiltak mot personer som ved ruspåvirkning eller andre tilstander kan true sikkerheten om bord. Selskapet skal også ha policy og prosedyrer for en psykologisk evaluering av flygere før disse settes inn i tjeneste etter ansettelse, samt prosedyrer for systematisk rustesting av eget personell i visse tilfeller.
  • Bestemmelsen i GEN.MPA.215 pålegger luftfartsselskaper som driver med kommersiell lufttransport å sørge for at flygebesetningsmedlemmer har tilgang til et støtteprogram som hjelp i tilfelle det oppstår personlige problemer som kan gå ut over arbeidet som flyger.

Luftfartstilsynet har laget en podcast om disse reglene. Denne finner du her: Luftfartstilsynets regelverksprat.

Publisert: 31.03.2023