Hopp til innhold

Oppdatering av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner og forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften). Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1384 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

Reglene i forordningen trådte i kraft i EU 24. september 2019. Forordningen gjør flere endringer i forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner, samt en mindre endring i forordning (EU) nr. 1321/2014.

De viktigste endringene er:

Ikke-kommersielle operasjoner av fartøyer i et selskaps AOC

Forordningen innfører nye regler som tillater at privatflygere, treningsorganisasjoner o.l. kan låne en AOC-holders luftfartøy og bruke dette til andre operasjoner enn kommersielle flygninger (CAT-flyginger), uten at fartøyet av den grunn må tas ut av AOC-en. Reglene er en respons på behov i industrien, ettersom særlig små AOC-operatører kan ha behov for en fleksibel bruk av sine luftfartøy. Det har ikke tidligere vært et felleseuropeisk regelverk som regulerer slike operasjoner eller som sikrer kontinuerlig luftdyktighet når fartøyet blir brukt av andre operatører.

Reglene etableres gjennom en ny bestemmelse, ORO.GEN.310, som setter rammene for bruk av luftfartøy i en AOC til annet enn CAT-flygninger. Det stilles krav til prosedyrer både hos AOC-holderen og brukeren av luftfartøyet som beskriver hvem som har det operasjonelle ansvaret for hver flygning, hvordan dette overføres og hvordan flyet overleveres. Prosedyrene skal forhåndsgodkjennes av Luftfartstilsynet. Videre foreslås en ny bestemmelse NCC.GEN.101 som sikrer at treningsorganisasjoner som overholder Part-NCC, omfattes av ORO.GEN.310. NCO.GEN 104 speiler bestemmelsen for NCO-operatører i Part-NCO.

I (EU) nr. 1321/2014 Part-M innføres en ny bokstav k i M.A.201 og i Part ML) en ny bokstav h i ML.A.201 som sikrer at oppgaver knyttet til kontinuerlig luftdyktighet fortsatt utføres av AOC-holders CAMO.

Ikke-kommersielle operasjoner av luftfartøy som vanligvis brukes til CAT-flygninger

Bestemmelsen ORO.AOC.125 gjelder for en AOC-holders ikke-kommersielle operasjoner av luftfartøy som vanligvis brukes til kommersielle flygninger. Den nye regelen innebærer at luftfartsoperatørens prosedyre for slike ikke-kommersielle operasjoner ikke lenger skal forhåndsgodkjennes av luftfartsmyndigheten. Prosedyrene skal beskrives i detalj i operasjonsmanualen, og AOC-holder skal spesifisere type flygning i de operasjonelle dokumentene. 

Unntak fra kabinbesetning-bestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner

Forordningen endrer bestemmelsen ORO.CC.100, hvor det i et nytt pkt. d tas inn en regel som klargjør i hvilke tilfeller det ikke trenger å være kabinbesetning om bord i luftfartøyet når luftfartsoperatøren utfører en ikke-ervervsmessig flyging. Den nye regelen vil innebære at kabinbesetning kan unnlates når luftfartøyet ikke har mer enn 19 passasjerer og det er etablert særskilte prosedyrer for å ivareta sikkerheten når flygingen skjer uten kabinbesetning. En slik flyging skal godkjennes av Luftfartstilsynet og vil ikke kunne skje med ordinære betalende passasjerer.

Regler for reduksjon av minimum kabinbesetning under flyging på cruise-level

Det innføres et tillegg i ORO.CC.205 med regler som på nærmere vilkår åpner for reduksjon av minimum kabinbesetning under flyging på cruise-level. Regelen vil harmonisere praksisen om å tillate at kabinbesetning hviler under langruteflyginger når det ikke er sikkerhetshensyn som tilsier at alle er operative.

Maintenance check flights (MCF)

Forordningen inneholder regler som skal regulere såkalte «maintenance check flights» (MCF). Formålet med de nye reglene er å dempe risikoen ved slike operasjoner. MCF er flygninger som gjennomføres for å teste systemer i luftfartøyet som ikke kan testes fullgodt på bakken. Forordningen definerer MCF og føyer dette til listen over «specialised operation» i artikkel 2 nr. 7 i forordning (EU) nr. 965/2012. Videre spesifiseres minimumskrav til besetningen på denne typen flygninger og krav til prosedyrene for forberedelse og gjennomføring av slike operasjoner. Nye regler foreslås innført både i Part-NCO og i Part-SPO.

Hvor kan jeg finne reglene?

Forskrift om luftfartsoperasjoner finnes på lovdata.no (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-08-07-956) og på Luftfartstilsynet.no som BSL D 1-1.

Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften) finnes på lovdata.no (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-05-07-488) og på Luftfartstilsynet.no som BSL B 4-1.

Forordning (EU) 2019/1384 finner du her (lenke: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1569585114442&uri=CELEX:32019R1384).

EASA har inkorporert endringene i (EU) nr. 965/2012 i sin nyeste utgave av Easy Access Rules for Air Operations (lenke https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-air-operations).

Publisert: 22.10.2019