Hopp til innhold

Forskrift om nasjonal gjennomføring av forordning (EU) 2019/1387

Luftfartstilsynet har vedtatt forskrift om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner. Forskriften gjennomfører forordning (EU) 2019/1387 i norsk rett (nasjonal gjennomføring).

Reglene trådte i kraft i EU 24. september 2019. Forordningen gjør flere endringer i forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner.

De viktigste endringene er:

Endringer i reglene for innflygning- og landingsforhold

Flere undersøkelsesrapporter etter luftfartsulykker har påpekt at de ulike metodene for å vurdere rullebaneoverflaten bør landing og rapportering av disse etter endt landing, bidrar betydelig til «runway excursion», særlig når rullebanen er våt eller kontaminert. Endringsforordningen 2019/1387 skal endre standardene i 965/2012 fordi forordningen har hittil ikke vært tilstrekkelig dekkende for alle overflateforhold når rullebanen er våt eller kontaminert. Samt regler for å vurdere og rapportere om dette.

ICAO har standardisert begrepsbruk og definisjoner knyttet til kontaminerte rullebaner (når rullebanene er dekket av snø, is, vann, etc.) og endret sine SARPs i Annex 6, 8, 14 og 15 og etablert veiledningsmateriale. Formålet har vært å etablere et harmonisert rapporteringsformat for rullebaners overflateforhold og normer som er nødvendige for vurdering av landingsavstand for luftfartøy, både med hensyn til bestemmelser om innflygnings- og landingsforhold og rapportering av rullebaneforhold.

Endringene må ses i sammenheng med kommende og korresponderende endringer av forordning (EU) 139/2014. Forslag til endringer i sistnevnte forordning finnes publisert i Opinion 03/2019. 

Videre er det endringer i kravene til at kommersielle operasjoner for visse typer av performance klasse A og B underlagt andre regler enn de europeiske fellesbestemmelsene, tillates å lande på kortere baner enn europeiske gjør. For eksempel i CAT.POL.A.230 heter det at et fly i disse performance klassene måklare å stoppe på 60% av tilgjengelig rullebane (Jet) eller 70% (turboprop). Nytt punkt (3) gir mulighet for unntak fra dette kravet under visse forutsetninger gitt i CAT.POL.A.255, hvor man tillates å bruke opptil 80% av tilgjengelig rullebane.En av forutsetningene er for eksempel at fartøyet har mindre enn 19 passasjerseter.

Formålet med nye regler er å sikre samsvar mellom 965/2012 og annet regelverk som åpner for at landing kan skje på redusert landingsdistanse.

I CAT.OP.MPA.140 er endret med hensyn til at tyngre fly tillates å fly lengre fra land når de krysser åpent hav enn hva som tidligere var tillatt. Endringen gjelder for fartøy med mindre enn 19 passasjerseter. Tidligere måtte fly tyngre enn 45 tonn ha en særskilt godkjenning for ETOPS for å fly lengre ut enn 120 minutter fra land.

Krav til ekstra strømtilførsel for Cockpit Voice Recorder (CVR)

Endringsforordningen inneholder regler om krav til ekstra strømtilførsel for Cockpit Voice Recorder (CVR).

Luftfartøy over 27000 kg og som fikk sin individuelle CofA 5. september 2022 skal være utstyrt med alternativ strømforsyning som CVR og mikrofonen til cockpitmontert område kobles automatisk til i tilfelle all strøm til CVR blir brutt.

Bakgrunnen for denne regelen skyldes endringer i Chicago-konvensjonen Annex 6. Flere ulykkes- og hendelsesrapporter har indikert at i noen tilfeller er kontinuerlig registrering av cockpit taleopptakere og tilhørende områdemikrofoner blitt avbrutt det elektriske hovednettet og nyttig informasjon kan ha gått tapt. For å unngå dette innføres krav til alternativ strømforsyning. Nye regler innføres i CAT.IDE.A.185.

Krav til in-flight recording for lette luftfartøy og helikopter

Som følge av endringer i Chicago-konvensjonen Annex 6 innføres nå krav til at visse kategorier innenfor lette luftfartøy og helikoptre som opererer med CATflygninger skal ha utstyr for in-flight recording.

Nytt krav ivaretar 12 sikkerhetstilrådninger som flere lands undersøkelsesmyndigheter har rettet til EASA om behovet for utstyr for inflight recording. Lette luftfartøy og helikopter som benyttes i CAT-flygninger eller SPO, skal være utstyrt med sådan når visse kriterier er oppfylt. I tillegg kravene knyttet til håndteringen av informasjonen fra utstyr for in-flight recording modifiseres for å passe til innholdet i de nye kravene for disse fartøytypene.

Endringer i kravene til secure flight crew compartment door

Det er gjort justering i ORO.SEC.100 hva angår kravene til compartment door. ICAO har endret sine SARPs og kravet til hvordan utstyre en secure compartment door med hensyn til endringer i vektkravet. Endringen i 965/2012 skal sikre harmonisering mellom reglene i rules of the air i EU/EØS og tredjeland.

Endringer i krav til oksygen til førstehjelp

Som følge av ny teknologisk utvikling for førstehjelps oksygenutstyr i CATflygninger, endres nå 965/2012 i CAT.IDE.A.230 slik at nytt teknologisk utstyr kan benyttes til dette.

Redaksjonelle oppdateringer

I tillegg til de materielle endringene inneholder endringsforordningen redaksjonelle endringer i en rekke bestemmelser som følge av endringer i annet EU-regelverk.

Hvor kan jeg finne reglene?

Publisert: 18.11.2019