Hopp til innhold

Du kan involvere deg i utviklingen av regelverk

Mye av regelverket som gjelder for norsk luftfart er basert på felleseuropeisk regelverk. De fleste regelverksprosjektene skjer derfor i regi av EASA (EUs flysikkerhetsbyrå).

EASA gjennomfører høring gjennom publisering av Notice of Proposed Amendment (NPA). Du finner oversikt over publiserte NPA her.

Luftfartstilsynet vil ofte publisere informasjon om pågående høringer på våre sider. De som har innspill til saken kan sende disse til Luftfartstilsynet, slik at de kan tas med i vurderingen av innspill som Luftfartstilsynet eller Samferdselsdepartementet gir. Alle offentlige instanser, selskaper og privatpersoner kan i tillegg gi innspill til NPA direkte gjennom EASAs elektroniske høringsverktøy (CRT).

EASA utarbeider en Opinion som er EASAs endelige regelverksforslag som oversendes til Kommisjonen. Du finner oversikt over publiserte Opinions her.

Kommisjonen har i mindre grad enn EASA et fast system for forberedelse av regelverk. Kommisjonen publiserer jevnlig rapporter (reports eller communications) som redegjør for pågående arbeid i Kommisjonen. Kommisjonen (DG MOVE) inviterer ofte til konsultasjoner med publikum, luftfartsaktørene og myndigheter. Noen konsultasjoner er åpne for alle, mens andre er rettet kun mot profesjonelle aktører. Konsultasjoner publiseres på Kommisjonens nettside og er ofte elektronisk i form av at man svarer på spørreskjema. Kommisjonen inviterer også jevnlig til åpne eller lukkede konsultasjonsmøter.

Luftfartstilsynet deltar i regelverksmøter

I forkant av hvert komitémøte for EASA-komiteen, SSC og AVSEC holder Luftfartstilsynet formøter med Samferdselsdepartementet og representanter fra luftfartsaktørene. Formøtene avholdes i Oslo eller som videomøte med oppmøte i Oslo og Bodø.

Selskaper og organisasjoner som er interessert i å delta i formøtene kan ta kontakt med:

  • Tom Egil Herredsvela, 982 61 848, teh@caa.no – for EASA-komiteen
  • Sissel Walla Strandås, 997 78 755, sst@caa.no – for AVSEC-komiteen
  • Finn O. Meling, 454 27 874, fom@caa.no – for SSC-komiteen

Fakta om komitologikomiteene

Kommisjonen kan ikke vedta detaljert regelverk (IR) uten å forelegge saken for det som kalles en komitologikomité. På luftfartsområdet er det fem komitologikomiteer:

  • Committee for the application of common safety rules in the field of civil aviation (EASA-komiteen) – behandler regelverksforslag på flysikkerhetsområdet (safety)
  • Single Sky Committee (SSC) – behandler regelverksforslag knyttet til Single European Sky
  • Committee on the application of legislation and common rules on the security of civil aviation (AVSEC) – behandler regelverksforslag på securityområdet
  • Air Safety Committee – behandler i hovedsak oppdatering av sikkerhetslisten, det vil si flyselskaper som er underlagt driftsforbud i Europa
  • Committee on application of the common rules for the allocation of slots at Community airports – komiteen er for tiden ikke aktiv

Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer Norge i disse komiteene.