Kommisjonsforordning (EF) Nr 73/2010 om fastsettelse av krav til kvaliteten på luftfartsdata og luftfartsinformasjon for Det felles europeiske luftrom (ADQ) ble vedtatt i EU av Kommisjonen 26. Januar 2010 og omhandler krav til kvalitet på luftfartsdata og –informasjon i Single European Sky. Forordningen stiller krav til luftfartsdata og -informasjon, og parter/systemer som er i befatning med disse fra opprinnelse til og med publisering, og ble endret ved forordning (EU) nr. 1029/2014.

15. mars 2016 behandlet Stortinget saken og gav sitt samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalen ved å innlemme forordning (EF) nr. 73/2010 og forordning (EU) nr. 1029/2014 i norsk rett.

Når det gjelder Svalbard gjøres bestemmelsene for terreng- og hinderdata i ADQ-forordningens artikkel 2 nr. 1 bokstav b, c og d kun gjeldende for Svalbard lufthavn, Longyearbyen. Artikkel 2 nr. 1 bokstav a vil gjelde for hele Svalbard (AIP generelt).

Forordning (EF) nr. 73/2010 og forordning (EU) nr. 1029/2014 gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift 14. mai 2007 nr. 513 om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring (samvirkingsforskriften), og blir publisert i BSL G 1-2.

Forskriften ble vedtatt 28. april 2016, og trer i kraft 1. juni 2016.

Luftfartstilsynet vil legge veiledningsmateriale (Guidance Material) fra EUROCONTROL til grunn.