Hopp til innhold

Kjent avsender

En virksomhet som gjennom produksjon, montering eller pakking gjør frakt identifiserbar som flyfrakt, har anledning til å oppnå status som kjent avsender.

Virksomheter som sender frakt med fly kan søke om godkjenning som kjent avsender. Godkjenningen forutsetter at forsendelser tidligst kan identifiseres som flyfrakt hos kjent avsender.

Kjent avsender oppnår effektiv vareflyt og enklere sikkerhetskontroll av frakt som skal transporteres med fly. Dette er mulig ved at kjent avsender selv forplikter seg til å gjennomføre bestemte kontroller.

Kvalifikasjonskrav

Virksomheten må utarbeide et sikkerhetsprogram som reflekterer alle aktuelle regelverkskrav (mal for sikkerhetsprogram er tilgjengelig). I dette inngår at:

 • Virksomheten må innfri rekruttering- og opplæringskrav for ulike kategorier personell. I dette inngår krav om standard bakgrunnssjekk for personell som skal ha tilgang til identifiserbar flyfrakt. E-kurs er tilgjengelig.
 • Virksomheten må utpeke minst én stedlig ansvarlig for security. Vedkommende og eventuelle stedfortredere må bestå utvidet bakgrunnssjekk og gjennomføre påkrevd opplæring. E-kurs er tilgjengelig.
 • Virksomheten må etablere sikkerhetstiltak for beskyttelse av identifiserbar flyfrakt.

Priser 2024

Gebyr for godkjenning (engangsgebyr) og årsgebyr utgjør hhv. Kr 15.000,- og kr. 3.270,- per godkjente lokasjon.

Regelverk

Søkeprosess

 • Utpekt stedlig(e) ansvarlige for security søker om utvidet bakgrunnssjekk. I søknadsskjema velges tilgangstype «Stedlig ansvarlig for security/Stedfortreder».
 • Søknad om godkjenning som kjent avsender og firmaattest sendes til Luftfartstilsynet, e-postadresse postmottak@caa.no
 • Etter mottak av søknad og kontroll av resultat av bakgrunnssjekk oversender Luftfartstilsynet informasjon om videre godkjenningsprosess og gir stedlig ansvarlig for security tilgang til passordbeskyttet informasjonsside. Informasjonssiden inneholder opplæringsmateriell, mal for sikkerhetsprogram og andre relevante dokumenter til søker.
 • Søker sender utfylt sikkerhetsprogram til Luftfartstilsynet for vurdering.
 • Inspektører fra Luftfartstilsynet gjennomfører stedlig inspeksjon hos søker (etter avtale).

Godkjenning

Dersom stedlig inspeksjon viser at søker har implementert krav i henhold til eget sikkerhetsprogram, vil Luftfartstilsynet godkjenne den aktuelle lokasjonen.  

Godkjente virksomheter vil bli registrert med eget godkjenningsnummer i EUs database "Union database on supply chain security". For opprettholdelse av godkjenningsstatus må godkjente virksomheter underlegges tilsyn av Luftfartstilsynet minimum hvert femte år. Godkjente virksomheter behøver ikke søke om regodkjenning.

Kontakt oss gjerne for avklaringer.

Securityinspektør Tore Hagen, e-post: toh@caa.no
Securityinspektør Stig Otto Jensvoll, e-post: soj@caa.no

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):