Hopp til innhold

Samfunnssikkerhet

Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å opprettholde viktige funksjoner og ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger.

Luftfartstilsynets arbeid med samfunnssikkerhet tar utgangspunkt i Samferdselsdepartementets strategi fra 2015. Risikovurderinger bidrar til forebygging av hendelser, blant annet gjennom økt bevisstgjøring av luftfartsaktører og oversikt over hvilke scenarioer som kan innebære størst risiko. Det siste kan være med på å målrette egen inspeksjonsaktivitet.

Vi i Luftfartstilsynet samarbeider med både nasjonale og internasjonale aktører, som Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt og ICAO.

Luftfartstilsynet har døgnkontinuerlig beredskapsvaktsordning og bruker krisehåndteringsverktøyet CIM. Dette bidrar til økt beredskap og forbedret evne til krisehåndtering. Samfunnssikkerhet handler også om å sikre kritiske objekter, systemer og funksjoner. Arbeidet er med på å forebygge hendelser som i ytterste konsekvens kan medføre stans i luftfarten og fare for liv og helse.