Hopp til innhold

Ny HMS-forskrift for besetningsmedlemmer

Foto: Colourbox.com

Arbeids- og sosialdepartementet vedtok 20. desember 2018 forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter for sivil luftfart mv. Gjennom forskriften fastsettes det hvilket HMS-regelverk som gjelder for besetningsmedlemmers arbeidsmiljø. Forskriften trådte i kraft 1. januar 2019.

Det er nå slått klarere fast hvem forskriften gjelder for, nemlig besetningsmedlemmer. Et besetningsmedlem er en person ansatt i, innleid til eller utpekt av et luftfartsforetak til å utføre arbeid med betydning for luftfartøyets operasjoner under flyging. Unntakene kommer til anvendelse fra det tidspunkt et besetningsmedlem sjekker inn på hjemmebasen med formål om å fly, til vedkommende sjekker ut på hjemmebasen.

Forskriften slår fast at arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter gjelder for sivil luftfart, med de unntak som følger av forskriften. Forskriften slår også fast at hvis et forhold er regulert i luftfartsloven eller luftfartsforskrifter, så gjelder ikke reglene i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter.

Den nye forskriften klargjør også hvordan saker som berører besetningsmedlemmer kan behandles i arbeidsmiljøutvalg.