Vår kjernevirksomhet

Luftfartstilsynet har hovedansvaret for tilsynet med norsk luftfart. Tilsynet skal også være en aktiv pådriver for sikker og samfunnsnyttig luftfart i tråd med overordnede målsetninger for regjeringens samferdselspolitikk. Her kan du lese mer om våre kjerneoppgaver.

  • Godkjenning

Luftfartstilsynet gjennomfører ulike former for kontroll før et tilsynsobjekt blir godkjent og et rettighetsdokument utstedt. De vanligste formene for godkjenninger er dokumentgransking, testing og inspeksjoner. Godkjenning gjelder organisasjoner, luftfartøy, materiell og personer som enten er ansatt eller søker ansettelse i sivil luftfart. Godkjenninger initieres av søknader fra aktører i luftfarten eller krav til regelmessig fornying av eksisterende rettigheter.

  • Tilsyn

I hovedsak utgjør dette planlagte inspeksjoner av ulike grupper av tilsynsobjekter. Grunnlaget for virksomhetstilsynet er nasjonale og internasjonale krav for flysikkerhet, og Luftfartstilsynet har på bakgrunn av dette definert en policy for hvor ofte inspeksjoner skal gjennomføres for de ulike gruppene av tilsynsobjekter.

  • Regelverksutvikling

Hovedandelen av regelverksutviklingen skjer i internasjonale samarbeidsfora som Luftfartstilsynet aktivt deltar i. Regelverket bestemmer hvilke krav som må stilles for å oppnå et høyest mulig sikkerhetsnivå. I Norge blir det nasjonale regelverket løpende oppdatert etter hvert som internasjonale regler innføres som norske.

  • Kommunikasjon

Et viktig ledd i det forebyggende flysikkerhetsarbeidet er å informere brukerne. Sikkerhetstenkningen utvikles kontinuerlig og dette skal formidles på en effektiv måte. Eksempler på informasjonstiltak er kunngjøringer, statistikk over ulykker og hendelser, konferanser, pressemeldinger og annet informasjonsmateriale. Nettsidene er i dag den viktigste informasjonskanalen, men vi vurderer kontinuerlig også andre måter å informere på. I tillegg arrangerer vi selv flere større konferanser, der Luftfartskonferansen i Bodø i dag er en av Nord-Europas største årlige luftfartsarrangementer. Ansatte i Luftfartstilsynet deltar også ofte på andre konferanser, arrangementer og tilstelninger for å informere om vår virksomhet.