Hopp til innhold

Endringer i felleseuropeisk securityregelverk

Endringer i felleseuropeisk securityregelverk. Blant annet krav til myndighetsgodkjenning av transportører og innlemmelse av Svalbard lufthavn i ordningen One Stop Security.

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften). Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2015/1998 og kommisjonsbeslutning C(2015) 8005 som fastsetter de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet.

Endringene som omtales i høringen her omfatter utvidelse av området for One Stop Security (OSS) ved at Svalbard lufthavn innlemmes, krav til myndighetsgodkjenning av transportører og utvidet frist for bruk av teknisk utstyr ETD. I påvente av EØS-gjennomføring ønsker Luftfartstilsynet på vegne av Samferdselsdepartementet å gjennomføre rettsaktene som nasjonal rett med oppdatering av securityforskriften § 3. Særlig gjelder det viktigheten av å få inkludert Svalbard lufthavn i ordningen med OSS.

Innholdet i beslutningen og endringsbeslutningen omhandler den konfidensielle delen av securityregelverket og omtales ikke i høringen.

Svar på høringen må være sendt Luftfartstilsynet innen 24. mai 2024. Høringssvar sendes til postmottak@caa.no. Alternativt kan høringssvar sendes til Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Merk høringssvar med saksnummer 24/17655.

For spørsmål om faglig vurdering av innholdet, ta kontakt med Fagansvarlig security og securityinspektør Dag K. Hansen (dkh@caa.no). Spørsmål som omhandler rettslig status og gjennomføring av rettsaktene i norsk rett, ta kontakt med juridisk seniorrådgiver Sissel Walla Strandås (sst@caa.no).

Publisert: 10.04.2024