Hopp til innhold

Informasjon og høring om nye krav i felleseuropeisk securityregelverk

Luftfartstilsynet foreslår på vegne av Samferdselsdepartementet å gjøre endring i forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (securityforskriften). Forskriften gjennomfører kommisjonsforordning (EU) 2015/1998 og beslutning C(2015) 8005 som fastsetter de detaljerte tiltakene for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet.

Med jevne mellomrom er det behov for endringer og klargjøring av securityregelverket. Under ekstraordinært AVSEC-møte desember 2020 ble det votert over kommende endringer til forordning (EU) 2015/1998 og til beslutning C(2015) 8005. Rettsaktene ble publisert i Official Journal 18. februar 2021, og er tildelt rettsaktsnummer (EU) 2021/255 og Commission Implementing Decision C(2021)996

Med unntak av noen bestemmelser i forordning (EU) 2015/1998 som skal gjelde fra henholdsvis 15. mars 2021, 1. juli 2021 og 1. mars 2022, skal de kommende endringene tre i kraft i EU på den tjuende dag etter publisering i Official Journal. Se vedlagt endringsforordning for hvilke bestemmelser som trer i kraft når.

Endringene som omtales i høringen her omfatter i det vesentligste deler av forordning (EU) 2015/1998 om krav til håndtering av frakt i kap. 6 og krav til teknisk utstyr i kap. 12. Endringene i beslutning C(2021) 996 er unntatt offentlighet, og omtales ikke her.

En av de sentrale endringene i henhold til (EU) 2021/255 er reglene om «PLACI» (Pre-Loading Advance Cargo Information). PLACI er et internasjonalt politisk konsept utviklet av blant annet ICAO i form av en ordning med forutgående fraktinformasjon før lasting.

Kommentarer til regelverket må være Luftfartstilsynet i hende innen 15. mars 2021. Kommentarer bes sendt på e-post til postmottak@caa.no. Alternativt kan kommentarer sendes per post til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Ber om at høringssvar merkes med saksnummer 20/22069.

Publisert: 01.03.2021