Hopp til innhold

Høring - opprettelse av kontrollert luftrom, Sälen, øst av Rena i Trysil

Basert på mottatt søknad fra Scandinavian Mountains Airport, Sälen, vurderer Luftfartstilsynet å etablere kontrollert luftrom i området øst av Rena i Trysil.

Etablering av kontrollert luftrom reguleres av forskrift datert 15. mai 2009 nr. 523 om
luftromsorganisering, heretter BSL G 4-1.

Normalt når det er behov for å endre luftromsorganiseringen i norsk luftrom, så gjøres dette av Avinor Flysikring AS, som også er gitt rett og plikt til å gjennomføre alminnelig høring i slike tilfeller. Den aktuelle søknaden som nå foreligger er innsendt via den svenske luftfartsmyndigheten, Transportstyrelsen. Den er utarbeidet etter oppdrag fra en svensk lufthavneier som ønsker å få etablert lufttrafikktjeneste ved en lufthavn som ligger på svensk territorium. Lufthavnen ligger imidlertid under 5 kilometer fra riksgrensen mellom Sverige og Norge.

Merknader til høringen
Eventuelle merknader må være Luftfartstilsynet i hende innen 20. mai 2019.
Luftfartstilsynet ber høringsinstansene videreformidle høringen til aktører med særlige næringseller samfunnsinteresser i det berørte området.
Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller til Luftfartstilsynet, Postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 16/04434.

Publisert: 02.04.2019