Hopp til innhold

Høring - Endringer i forordning (EU) nr. 1321/2014 og 748/2012

Luftfartstilsynet har nå ute på høring forslag fra EASA om endring av forordning (EU) nr. 748/2012 og forordning (EU) 1321/2014. Endringen gjelder EASAs forslag til endring (NPA) 2019-05: "Embodiment of safety management system (SMS) requirements into Part-145 and Part 21", RMT.0251 PHASE II.

Endringene gjelder gjennomføring av ICAOs (International Civil Aviation Organization) rammeverk for sikkerhetsstyringssystemer (SMS - Safety Management System) og støtte til gjennomføring av statens flysikkerhetsprogram (SSP - State Safety Program) og det europeiske flysikkerhetsprogram (EASP - European Aviation Safety Program). Forslaget innebærer endring i forordning (EU) nr. 1321/2014, Part-145 og forordning (EU) nr. 748/2012, Part-21.

Høringsdokumentene finnes vedlagt. Hvis noen av høringsinstansene ønsker å få tilsendt høringsnotat per post kan det gis beskjed om dette til Luftfartstilsynets sentralbord, telefon 75 85 50 00. 

Innspill og høringsfrist

Høringsfristen i EASA er 17. juli 2019. Eventuelle merknader må derfor være Luftfartstilsynet i hende innen 15. juli 2019. Merknader bes sendt per e-post til postmottak@caa.no eller Luftfartstilsynet, postboks 243, 8001 Bodø. Vennligst merk eventuelle innspill med referansenummer 19/10114.

Vedlegg

Følgende vedlegg finnes nedenfor. 

  • Høringsbrev – Høring av NPA 2019-05 SMS i Part-145 og Part-21
  • Høringsnotat – Høring av NPA 2019-05 SMS i Part-145 og Part-21
  • NPA 2019-05 (A) inkluderer prosedyreinformasjonen i forbindelse med forskriftsforslaget, forklarende merknad til de foreslåtte endringene, konsekvensutredning og en detaljert oppsummering av de foreslåtte endringene (se kapittel 7 "Vedlegg").
  • NPA 2019-05 (B) foreslår gjennomføringsregler (IR) samt utkast til akseptable overensstemmelsesmidler (AMC) og veiledningsmateriale (GM) for Part-21.
  • NPA 2019-05 (C) foreslår utkast til gjennomføringsregler (IR) samt utkast til akseptable overensstemmelsesmidler (AMC) og veiledningsmateriale (GM) for Part-145.
  • Høringsliste
Publisert: 07.05.2019