Hopp til innhold

Forlenget frist for å utstyre luftfartøy med SSR-transponder med ADS-B

Utbruddet av covid-19 har ført til store utfordringer for luftfarten. Som en konsekvens av dette har EU-Kommisjonen foretatt flere endringer og tilpasninger i felleseuropeiske forordninger. Her er informasjon om gjennomføring av forordning (EU) 2020/587 i norsk rett.

Forordning (EU) 2020/587 gjør endringer i forordning (EU) nr. 1207/2011 om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom (Single European Sky). Hovedendringen innebærer å forlenge flyselskapenes frist for å utstyre spesifikke typer luftfartøy som flyr etter instrumentflygeregler med SSR transponder (Secondary Surveillance Radar) med ADS-B, fra 7. juni 2020 til 7. desember 2020.

I tillegg gjøres det endringer i henvisningen til ICAO-standardene for overvåkingssystemer i Annex 10*. Bakgrunnen for dette er i henhold til fortalen til forordning (EU) 2020/587 at et betydelig antall luftfartøyer allerede er sertifisert i henhold til endringer opp til nr. 77. Denne standarden er i praksis i full overensstemmelse med de forventede overvåkingssystemene. EU-Kommisjonen har vurdert det slik at å pålegge operatørene å oppfylle alle endringer opp til nr. 85 slik som forutsatt i dagens artikkel 5 nr. 6, vil innebære en utilbørlig økonomisk byrde for flyselskapene. Endringer opp til og med nr. 77 vil oppfylle minimumskravene, og derfor endres bestemmelsen i henhold til dette.

Den nye forordningen gjør også nødvendige konsekvensendringer i forordning (EU) nr. 1206/2011 om fastsettelse av krav til identifikasjon av luftfartøy for overvåking av Det felles europeiske luftrom.

Forordning (EU) 2020/587 ble vedtatt gjennomført i EØS-avtalen ved vedtak nr. 93/2020 i EØS-komiteen av 18. juni 2020.
Luftfartstilsynet har den 24. juni 2020 vedtatt forskrift som gjennomfører forordning 2020/587 i norsk rett. Forskriften trer i kraft straks.


* Endring fra Annex 10 Volume IV, fjerde utgave inkludert endringer opp til nr. 85, til Annex 10 Volume IV, tredje utgave inkludert endringer opp til nr. 77.