Ledige registreringsmerker

Ledige registreringsmerker i Norges luftfartøyregister (NLR).

Reservasjon av et registreringsmerke kan gjøres per e-post til nlr@caa.no. En reservasjon kan gjøres for inntil ett år, med mulighet for forlengelse. Dersom registreringsmerket ikke er benyttet på et registrert fartøy eller reservasjonen blir forlenget innen ett år fra tidspunktet for reservasjonen vil registreringsmerket automatisk bli gjort tilgjengelig for reservering.

Vi viser også til at registreringsmerket følger luftfartøyet til det blir slettet i Norges luftfartøyregister. Ved eventuell gjeninnføring skal fartøyet tildeles det gamle registreringsmerket hvis det er ledig. Bestemmelsen er ufravikelig og det kan heller ikke dispenseres fra den. Dette følger av forskrift av 5. februar 2004 nr. 393 om registrering av luftfartøy m.m. § 14 nr. 8.

Norges luftfartøyregister (NLR)

  • Luftfartstilsynet v/NLR: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47, 8001 Bodø