Hopp til innhold

Oppstilling og bruk av kraner

Forskrift 2014-07-15 nr. 980 om rapportering, registrering og merking av luftfartshinder, BSL E 2-1 §4. Rapporteringsplikt er forskriften som pålegger ansvar og meldeplikt til Statens kartverk, for den som eier utstyr som kan defineres som luftfartshinder. Som luftfartshinder defineres enhver bygning, konstruksjon eller anlegg med høyde på 15 meter eller mer over bakken eller vannet utenfor tettbygde strøk, og 30 meter eller høyere i tettbygde strøk.

Med denne definisjonen menes også kraner av ulike konstruksjoner.

Forskriftens §8, §15 og §16 stiller krav til merking av punktobjekt. Ut av dette har vi retningslinjer for oppstilling og bruk av kraner:

Midlertidige luftfartshinder

 • I BSL E 2-1 er definisjonen på midlertidige luftfartshinder, et luftfartshinder som er oppstilt i opptil fire uker. Disse er ikke rapporteringspliktige til Statens kartverk/Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL), men skal merkes med lys dersom de er oppstilt i mørke og har en høyde over 15 meter utenfor tettbygd strøk eller 30 meter i tettbygd strøk.
 • Midlertidige luftfartshinder med en høyde på 15–60 meter er ikke rapporteringspliktig til Statens kartverk. Disse hindrene skal merkes med hinderlys.

Rapportering

 1. Alle permanente luftfartshinder (les, oppstilling av kraner lengre enn fire uker), skal senest 30 dager før oppstilling rapporteres til Statens kartverk. Klikk her for å komme til innrapporteringsskjema
 2. Rapporteringsplikten gjelder også når et luftfartshinder skal endres, flyttes eller rives. Dette for at den elektroniske kartdatabasen hos Statens kartverk alltid skal gjenspeile den faktiske hindersituasjonen i landet. Det er svært viktig at Statens kartverk/NRL informeres når kranen er demontert, slik at hinderdatabasen blir oppdatert.
 3. Ved bruk av kraner innenfor en radius på 5 km fra en flyplass, skal gjeldende flyplass varsles. Vær også spesielt oppmerksom ved bruk av kran i nærheten av helikopterplasser ved sykehus og lignende. Plassens eier, for eksempel sykehuset, vil da være kontaktsted for varsling.

Merking

Fargekrav

 • Alle kraner skal ved høyde på 60 meter eller mer synlighetsmerkes. Merkingen skal være synlig på minst 1 500 meters avstand i dagslys. Fargemerkingen skal utføres med fargene rød eller gul, eller med kombinasjonene rød og hvit eller gul og hvit.

Krav til lystype

 • Til lysmerking kreves lavintensitets hinderlys type B (32 candela, rødt, fast lys) når hinderet står oppe i mørke.
 • Alle kraner med en høyde på 60 meter eller mer skal være merket med forskriftsmessige hinderlys. Hinderlys monteres på topp- og ytterpunkter.

Generell merkeplikt

 • Luftfartstilsynet kan kreve merking på kraner som er lavere enn 60 meter dersom det er en kjent landingsplass eller helikoptertrafikk i nærheten.
 • Mobilkraner skal ha hinderlys montert i bomspiss.
 • Tårnkran bør ha tre hinderlys; på kongetopp, utliggerspiss og enden av bakbro. Merking er likevel ikke nødvendig dersom kranen er dekket av eller skjult bak andre permanente luftfartshinder, men dette må avklares med Luftfartstilsynet.
 • Hinderlysene skal avgi infrarødt lys slik at lysene er synlige for piloter som flyr med nattbriller (Night Vision Goggles).

For oppstilling og bruk av kraner vil disse retningslinjene redusere faren for luftfartshendelser og ulykker for ethvert luftfartøy samt mennesker og gods om bord.