Hopp til innhold

Det europeiske flysikkerhetsbyrået (EASA)

European Aviation Safety Agency (EASA) er EUs byrå for flysikkerhet. Formålet med EASA er å sikre et høyt og ensartet nivå for flysikkerheten i Europa. EASA skal også bidra til like konkurransevilkår og økonomiske besparelser for luftfartsindustrien.

Hva er EASA?

EASA ble formelt etablert i 2002 og er lokalisert i Köln i Tyskland. Byrået har totalt 31 medlemsland: De 27 EU-landene, samt Island, Norge, Liechtenstein og Sveits.

Norge ble medlem av EASA 1. juni 2005 i forbindelse med at et EU-regelverk som inneholder felles grunnleggende flysikkerhetsbestemmelser ble tatt inn i EØS-avtalen. Det samme regelverket opprettet også EASA.

Grunnleggende regelverk på EASA sitt ansvarsområde vedtas av Europarlamentet og Ministerrådet, mens teknisk gjennomføringsregelverk vedtas av Europakommisjonen etter at EASA har utarbeidet forslag.

Hvilke områder av flysikkerheten har EASA ansvar for?

EASA har gradvis fått utvidet sitt ansvarsområde slik at det omfatter stadig flere av de ulike områdene for flysikkerhet.  Da EASA ble etablert omfattet ansvarsområdet felles flysikkerhetskrav og miljøkrav til luftfartøy, deler og utstyr til luftfartøy og vedlikehold av slike produkter.

I 2008 ble ansvarsområdet utvidet til å omfatte krav til flyoperasjoner, sertifisering av flybesetninger og krav til operatører fra land utenfor EU som utfører flyging innenfor EU/EØS-området.

I desember 2009 ble ansvarsområdet ytterligere utvidet til å omfatte de sikkerhetsmessige aspekter ved styring og kontroll av flytrafikken og flynavigasjonstjenesten. Ansvaret ble samtidig også utvidet til å gjelde utforming, drift og vedlikehold av lufthavner og utstyr på lufthavner.

Hva gjør EASA?

EASA har flere ulike arbeidsoppgaver. En viktig oppgave er lage utkast til gjennomføringsregelverk på de områdene for flysikkerhet som hører inn under EASAs ansvarsområde. Gjennomføringsregelverket utvikles i nært samarbeid med berørte parter, slik som industrien, bransjeorganisasjoner, fagforeninger og nasjonale myndigheter. En del av arbeidet med å utvikle nytt regelverk foregår i EASA-arbeidsgrupper hvor Luftfartstilsynet deltar jevnlig. Gjennomføringsregelverket vedtas av EU-kommisjonen.

EASA gjennomfører inspeksjoner i medlemslandene for å sikre at regelverket implementeres, praktiseres og håndheves likt i alle medlemslandene.

EASA har også fått en begrenset adgang til å utstede godkjennelser. EASA skal for eksempel utstede alle godkjennelser til aktører fra land utenfor EU. EASA sertifiserer og godkjenner produkter og organisasjoner på områder hvor de har fått denne oppgaven, for eksempel konstruksjon og produksjon av luftfartøy og komponenter til luftfartøy.

EASA foretar også sikkerhetsanalyser og forskning. EASA har bygget seg opp betydelig kompetanse på området sikkerhetsanalyser der de i samarbeid med nasjonale myndigheter kartlegger europeiske flysikkerhetstrender for å videreutvikle regelverket for flysikkerhet. De administrerer også databasen SAFA (Safety Assessments of Foreign Aircraft).

EASA arbeider også for å promotere europeiske og internasjonale standarder, blant annet gjennom samarbeid med internasjonale aktører innenfor luftfarten.

Norsk representasjon i EASAs styrende organer

Luftfartstilsynet har i det daglige hovedansvaret for Norges deltakelse i EASA. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad er Norges representant i EASAs styre.