Hopp til innhold

Performance Based Navigation (PBN)

Luftfartstilsynet ønsker å informere lufthavneiere, operatører og andre brukere av norsk luftrom om PBN generelt, og om implementeringsplanen for Norge spesielt.

Kontinuerlig vekst i internasjonal luftfart bidrar til økende krav til luftromkapasitet, forsterker behovet for effektiv utnyttelse av tilgjengelig luftrom og økt sikkerhet. Med økende drivstoffkostnader og mer oppmerksomhet rundt flystøy og miljø, kommer behov for ny navigasjonsteknologi, nye operasjonsprosedyrer og global standardisering.

FNs sivilie luftfartsorganisasjon, ICAO, er initiativtaker til global harmonisering og standardisering av PBN. ICAO-resolusjon A36-23 (senere oppdatert til A 37-11), henstilte alle ICAOs medlemsland til å implementere PBN etter retningslinjer beskrevet i ICAO PBN Manual (Doc 9613). ICAO henstilte alle medlemsstater til å utarbeide en nasjonal implementeringsplan for PBN for instrumentprosedyrer basert på områdenavigasjon (RNAV/RNP) i alle flyge-faser, inkludert satellittbaserte instrumentinnflygingsprosedyrer med vertikal-informasjon (APV) til alle instrumentrullebaneender.

Forskrift om luftromsorganisering, BSL G 4-1 § 7a setter krav til innføring av APV-prosedyrer til norske flyplasser innen utgangen av 2016. På grunn av enkelte forsinkelser vil samtlige flyplasser der dette er mulig, ha slike prosedyrer på plass i løpet av 2017.

Det europeiske flysikkerhetsbyrået, EASA, utarbeider europeisk forskrift (Implementing Rule) for PBN som vil tre i kraft fra januar 2020. Disse blir gjeldende for alle operatører i europeisk luftrom.

PBN-implementering i Norge

Luftfartstilsynet har en Nasjonal PBN Prosjektgruppe. Prosjekteier er Luftfartstilsynets seksjonssjef for flyplass og flysikring, Svein Pedersen.

Prosjektgruppa ledes av flysikringsinspektør Arne Lindberg fra Luftfartstilsynet.

I desember 2009 ble arbeidet med nasjonal PBN implementeringsplan (versjon 1) sluttført. Planen trådte i kraft januar 2010, og oppdateres i takt med revisjon av ICAO PBN Manual (Doc 9613), ICAO EUR ANP (Doc 7754), regelverksutviklingen i EASA og ønsker/behov fra brukerne.

Kontaktpersoner:

Arne Lindberg, Luftfartstilsynet arne.lindberg@caa.no

Hans Petter Kristoffersen, Avinor Hans.Petter.Kristoffersen@avinor.no

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):