Hopp til innhold

Funksjonelle luftromsblokker - NEFAB

Norge er som EØS-medlem omfattet av EUs lovgivning som etablerte Det felles europeiske luftrom (Single European Sky). Lovgivningen gjelder blant annet organisering av virksomheter knyttet til styring og kontroll av flytrafikken. I Norge utføres dette arbeidet av Avinor.

Lovgivningen om det felleseuropeiske luftrom krever at deltakerstatene skal organisere arbeidet på en mest mulig effektiv måte, blant annet ved å sørge for bedre samarbeid og samordning mellom de statlige aktørene.

Et av tiltakene er å opprette det som kalles «funksjonelle luftromsblokker» som omfatter luftrommet over flere stater. På engelsk kalles dette «Functional Airspace Block», ofte forkortet FAB.

Et av målene for «Det felles europeiske luftrom» har vært å reduseres dagens oppdelte luftromsstruktur over Europa til ni funksjonelle luftromsblokker innen utgangen av 2012.

Hva er en funksjonell luftromsblokk (FAB)?

En FAB dekker et avgrenset geografisk område – en luftromsblokk – der landene har ansvar for å formalisere samarbeid slik at det resulterer i et sømløst luftrom på tvers av landegrensene. En viktig del av styrket samarbeid og mulig integrering av aktiviteter er statenes organisering av virksomheten knyttet til styring og kontroll av flytrafikken.

Målet er effektivitetsgevinster, styrket sikkerhet og reduserte klimautslipp per flygning. En FAB må etableres gjennom et samarbeid mellom flere land, der myndigheter og leverandørene av lufttrafikktjenester («tjenesteyterne») går sammen i et partnerskap. Gjennom avtaler mellom statene, mellom luftfartsmyndighetene og mellom tjenesteyterne skal det legges til rette for tett samarbeid, samordning og eventuelt integrering mellom tjenesteyterne for å oppfylle målsettingene.

Det må framlegges omfattende dokumentasjon før en FAB kan etableres. Planer for samarbeidet legges frem for berørte parter til informasjon og for eventuelle merknader. Denne konsultasjonsprosessen organiseres av EU-kommisjonen. Når en FAB er formelt etablert skal EU-kommisjonen vurdere om den oppfyller de formelle kriteriene som er fastsatt i lovgivingen om Det felles europeiske luftrom.

Samarbeid om opprettelse av luftromsblokker i Norden og de baltiske statene – NEFAB

De nordiske og baltiske statene er for tiden engasjert i flere separate initiativer for å opprette funksjonelle luftromblokker.

Norge, Finland, Estland og Latvia har opprettet en funksjonell luftromsblokk som omfatter luftrommet til de fire statene – den såkalte NEFAB-blokken (North European Functional Airspace Block). Dette ble initiert ved et samarbeid mellom Avinor og motsvarende tjenesteytere i øvrige nordiske land om utredning av grunnlaget for et luftromssamarbeid (funksjonell luftromsblokk). Arbeidet har gjennomgått flere faser og munnet ut i en mulighetsstudie i august 2011 som viste at en FAB som omfatter disse fire landene er fordelaktig og oppfyller de formelle kravene i lovgivingen om Det felles europeiske luftrommet.

Dette har dannet grunnlaget for statenes NEFAB-avtale. Avtalen ble undertegnet i Tallinn 4. juni 2012, og ble ratifisert 23. desember 2012. Opplegget for etableringen av den nordisk-baltiske luftromsblokken (NEFAB) ble lagt frem for Stortinget høsten 2012. Parallelt med dette har luftfartsmyndighetene og tjenesteyterne utarbeidet egne avtaler for å regulere samarbeidet. NEFAB samarbeidet har en egen nettside.

Lovgivingen om «Det felles europeiske luftrom» omfatter i prinsippet kun sivil luftfart, men den inneholder krav om samarbeid mellom sivil og militær myndigheter. Dette reflekteres i NEFAB-avtalen, og militære instanser er tett involvert i samarbeidet innenfor denne funksjonelle luftromsblokken.

Danmark, Sverige og Island deltok opprinnelig i initiativet omkring NEFAB, men valgte underveis å gå ut av samarbeidet. Danmark og Sverige samarbeider om en funksjonell luftromsblokk som omfatter luftrommet til de to landene. Dette FAB-samarbeidet ble formalisert i juli 2010. Island deltar for tiden ikke i noe FAB-initiativ, mens Litauen deltar i et separat FAB-initiativ sammen med Polen.

Avinor og tjenesteytere i de tre andre statene som deltar i NEFAB-samarbeidet, har  inngått en samarbeidsavtale med tjenesteytere i Danmark, Sverige og Island. Samarbeidet skal sikre god samordning av tiltak for å effektivisere organisering av luftrommet og avvikling av lufttrafikken. Luftfartsmyndighetene i alle de syv landene har inngått en samarbeidsavtale som bl.a. skal bidra til realiseringen av dette formålet.

Samferdselsministerne i Danmark, Estland, Finland, Latvia, Norge og Sverige har undertegnet en politisk samarbeidserklæring. Av den fremgår det at de ønsker å utvikle et tettere samarbeid på dette saksfeltet, med en mulig fremtidig konsolidering av de to luftromsblokkene som et mål. Et viktig samarbeidstiltak som nevnes i erklæringen er innføringen av et konsept for styringen av lufttrafikken som kalles «Free Route Airspace». Dette betyr at flyene ikke skal være nødt til å følge fastlagte ruter når de passerer gjennom et lands luftrom. De kan istedenfor følge den kursen som gir kortest mulig total flydistanse. Dette gir et betydelig potensial for redusert forbruk av drivstoff, redusert utslipp av klimagasser fra flytrafikken og redusert reisetid. 

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
  • Sentralbord:
    08.00–15.00 alle hverdager
  • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):