Hopp til innhold

Navigasjonsstrategi for luftfart i Norge

Samferdselsdepartementet (SD) har sektoransvaret for luftfarten og forvaltningen av luftrommet. Departementet leder arbeidet med en norsk luftromsstrategi. Navigasjonsstrategi for luftfart i Norge må ses i sammenheng med dette arbeidet. Navigasjonsstrategien er teknisk-faglig orientert og forslag til strategi er utarbeidet av Luftfartstilsynet (LT) etter en bestilling fra SD.

Sikker og effektiv infrastruktur er fundamental for enhver bruk av luftrommet. Tradisjonelle og visuelle løsninger blir i større omfang erstattet med digitale løsninger, som er effektive men også sårbare. Oppdatering av eksisterende og etablering av ny infrastruktur må ta hensyn til teknologiutvikling, innovasjon og digitalisering , og forholde seg bevisst til sårbarhet samt nye reguleringer og initiativer fra ICAO og EU.

Dokumentet er basert på gjeldende regelverk for Performance Based Navigation (PBN), utviklet av EASA basert på ICAOs overordnede planverk. Det er også basert på relevante analyser og veiledningsmateriale fra EUROCONTROL, Luftfartstilsynet og andre, bl.a. Luftfartstilsynets analyse knyttet til konvensjonell navigasjonsinfrastruktur for luftfart i Norge og nasjonal implementeringsplan for PBN. Luftfartstilsynet har også vært i dialog med flyoperatører og Forsvaret underveis i arbeidet.

PBN basert på GNSS er i ferd med å bli den sentrale infrastruktur for luftfart. I Europa er overgangen til PBN en forutsetning for å kunne oppnå fremtidig kapasitet, økt sikkerhet og muligheter for miljøgevinster. Samtidig er det behov for å legge til rette for fly med konvensjonell utrustning en tid framover. Tidsperspektivet i denne sammenhengen er fram til, og etter 2030.


Avinor AS utarbeidet høsten 2020 en PBN Transition Plan for Norge, denne ble godkjent av Luftfartstilsynet 4. desember 2020. Du kan laste ned planen på lenken nedenfor.