Hopp til innhold

Juridisk status for EASAs FTL FAQ

Hvilken juridisk status har EASAs FTL FAQ?

For å forstå den praktiske konsekvensen av en lovbestemmelse, må man ofte tolke bestemmelsen for å finne ut av hva regelen egentlig innebærer. Utgangspunktet for denne tolkingen er bestemmelsens ordlyd, dvs. hva som står i selve lov/forskrifts-teksten tolket etter sammenhengen den står i, eller etter alminnelig språkforståelse. Dersom ordlyden ikke gir et klart svar på hva regelen innebærer, må man bruke andre rettskilder. Slike rettskilder kan være lovforarbeider som kan beskrive lovgivers hensikt med regelen, rettspraksis - dvs. dommer som inneholder domstolenes forståelse av regelen, publiserte veiledninger (GM), tolkningsuttalelser fra fagmyndigheter og fornufts/rimelighets-betraktninger (såkalte reelle hensyn). Innenfor jussen har disse rettskildene ulik vekt.

Lovforarbeider og høyesterettsavgjørelser tillegges i utgangspunktet mest vekt, dernest følger veiledningsmateriale og fagmyndigheters uttalelser m.m. Reelle hensyn har minst vekt – og kan i praksis bare tjene som støtte-argumentasjon for en tolkning. Av dette følger det at EASAs FAQ ikke har status som lovtekst (dvs. en FAQ kan ikke alene pålegge noen å gjøre noe), men har status som en tolkningsuttalelse. EASA er en fagmyndighet for luftfart, og har ofte også utformet regelverksforslaget som er grunnlaget for de felleseuropeiske luftfartsreglene. EASA har dermed god kunnskap om innholdet og bakgrunnen for reglene. EASAs tolkningsuttalelse i en FAQ vil derfor her være en viktig rettskilde.

I hvilken grad skal besetningsmedlemmer ta hensyn til FAQ hvis denne ikke har en juridisk lovlig status?

FAQ er en av flere rettskilder som benyttes når en skal finne ut av hva en lov/forskriftsbestemmelse i praksis innebærer. Disse tolkningene skal i prinsippet være avklart i teksten operatøren tar inn i operasjonsmanualen. Under utførelsen av arbeidet skal besetningsmedlemmene derfor som utgangspunkt forholde seg til operasjonsmanualen (OM-en), og ikke til en FAQ fra EASA. Dersom det likevel oppstår tvil om tolkningen i OM-en er riktig, eller om OM-en ikke dekker det aktuelle forholdet, må man ta opp spørsmålet med operatøren evt. med Luftfartstilsynet for å få fastslått hva som er riktig forståelse av regelverket. I denne diskusjonen/tolkningsprosessen vil FAQen som regel ha betydning som en viktig rettskilde.

Ved en luftfartshendelse kan et besetningsmedlem regne med at forhold som er beskrevet i FAQ skal hensyntas i vurderingen/utredningen av hendelsen? Eller skal besetningsmedlemmer se bort fra det som står i FAQ da denne ikke er et regulativ, men kun vurderinger fra EASA?

Svaret på dette følger av svaret over, men dersom besetningsmedlemmet er nødt til å treffe en beslutning der og da om hva som er riktig forståelse av reglene, vil EASAs FAQ svar normalt være en god rettesnor for hva er riktig.