Hopp til innhold

Aviation Safety Week 2023

ASW23 Header

Aviation Safety Week 2023, arrangera av Luftfartstilsynet, er ei viktig storhending som vil finna stad i veke 46. Denne veka vil me fokusera på å fremja sikker, samfunnsnyttig og berekraftig luftfart i Noreg.

I samarbeid med mellom anna Flyoperativ Forum og Noregs Luftsportforbund vil me i løpet av denne veka tilby deg moglegheita til å delta på konferanse, lytta til podkastar med spanande tema og moglegheit til å delta på arbeidsverkstader. Endringar i programmet må påreknast.

ASW23 - Program
ASW 23 - Programoversikt

Aviation Safety Week blir forkorta ASW. Dette er eit nytt konsept me ønskjer å prøva ut for å skapa ein felles møteplass for aktørar i luftfarten. Me vil i etterkant evaluera om dette er ei løysing me skal gjennomføra kvart år.

Merk: Det er enno plassar tilgjengelege på konferansen om Just Culture og Sikker Integrering av Droner (SID). Forum som GA-Flysikkerheitsforum, Flysikkerheitsforum for innlands-helikopter, Samarbeidsforum for tryggheit i innlands-helikopterdrift og ADS-B verkstad er reservert for inviterte deltakarar.

Podcast ASW23
Før Aviation Safety Week slepp vi fire podkast-episodar som kan relaterast til resten av programmet for veka.
 1. Flysikkerhetsplanen 2024, sett opp mot European Plan for Aviation Safety
  Djupneintervju med ekspertar om korleis Flysikkerhetsplanen for 2024 blir samanlikna med European Plan for Aviation Safety (EPAS).

 2. Tryggingsformidling i praksis, kva resultat gir dette?
  Diskusjon med bransjeekspertar om realiteten av tryggingsformidling og påverknaden dets på flytryggleik.

 3. Tilsyn i praksis, kva resultat gir tilsyn?
  Samtale med direktør i fagavdelinga.

 4. Nye vêrfenomen:
  Diskusjon med fagekspertar om dei nyaste utviklingane i meteorologi, og korleis dei påverkar flytryggleik.

Vi legg dei ut gjennom heile veka. Følg oss på Facebook og LinkedIn for å få med deg når dei er ute.

Just culture ASW23
Just culture

Flyoperativt Forum, i samarbeid med Luftfartstilsynet, Avinor og Statens havarikommisjon arrangerer denne konferansen saman. Målet er å utforske emnet frå fleire perspektiv, og vi har difor invitert mange ulike foredragshaldarar.

Program Just Culture 15. oktober
Stad: Park Inn By Radisson Oslo Airport Hotel West   

Tid Tema Ansvarlig
08:00 – 10:00 Registrering   
10:00 Opning av konferansen ved Luftfartsdirektør Lars Kobberstad, Luftfartstilsynet
10:10 Kultur – mange avarter Morten Kjellesvig, FoF
10:30 Rolla til Påtalemakta Reidar Bruusgaard, Riksadvokatembetet 
11:00 Korleis har Luftforsvaret bygd sin Just Culture Brigader Øivind Gunnerud, Luftforsvaret 
11:30 Just Culture, Cockpit Voice Recorder og video recording i cockpit Capt. Helge Aanonsen, NPFO Widerøe
12:00  Human Factor i forhold til aktløyse Erwin Langejan, Luftfartstilsynet 
12:30  Lunsj  
13:30 Havarikommisjonen og Just Culture Kåre Halvorsen, SHK 
14:00  Viktigheita av eit non punitive rapporteringssystem Capt. Tom Heradstveit, NF
14:30 Kaffi – Networking break  
15:00  Just Culture i Avinor Beate Tellevik, Avinor 
15:20 Just Culture frå eit «bane perspektiv» Kjersti Myklebust, Bane NOR
15:40 Just Culture i oljebransjen Ingvill Hagesæther, Petroleumstilsynet 
16:00  Paneldebatt – kvar går me vidare?   
17:00  Konferansen blir avslutta  

 

SID23 ASW23
ASW23 - SID

Luftfartstilsynet har gleda av å invitera til webinar til Just Culture og SID, som i år blir arrangert i samarbeid med Flyoperativt Forum og som ein del av Aviation Safety Week 2023 (ASW23).

Program Just Culture onsdag 15. november
Stad: Park Inn By Radisson Oslo Airport Hotel West   

Tid Tema Ansvarlig
08:00 – 10:00 Registrering   
10:00 Opning av konferansen ved Luftfartsdirektør Lars Kobberstad, Luftfartstilsynet
10:10 Kultur – mange avarter Morten Kjellesvig, FoF
10:30 Rolla til Påtalemakta Reidar Bruusgaard, Riksadvokatembetet 
11:00 Korleis har Luftforsvaret bygd sin Just Culture Brigader Øivind Gunnerud, Luftforsvaret 
11:30 Just Culture, Cockpit Voice Recorder og video recording i cockpit Capt. Helge Aanonsen, NPFO Widerøe
12:00  Human Factor i forhold til aktløyse Erwin Langejan, Luftfartstilsynet 
12:30  Lunsj  
13:30 Havarikommisjonen og Just Culture Kåre Halvorsen, SHK 
14:00  Viktigheita av eit non punitive rapporteringssystem Capt. Tom Heradstveit, NF
14:30 Kaffi – Networking break  
15:00  Just Culture i Avinor Beate Tellevik, Avinor 
15:20 Just Culture frå eit «bane perspektiv» Kjersti Myklebust, Jernbaneverket
15:40 Just Culture i oljebransjen Ingvill Hagesæther, Petroleumstilsynet 
16:00  Paneldebatt – kvar går me vidare?   
17:00  Konferansen blir avslutta  

Program SID torsdag 16. november
Stad: Clarion Hotel & Congress 

Tid Tema Ansvarlig
0900-0950 BVLOS – Regelverk og utvikling.
Aviant og BVLOS

Hans Petter Heimro, Luftfartstilsynet - Herman Øie Kolden, Aviant

1000-1050 Publikums aksept – En nødvendighet  Google Wing
1100-1150 Safety review 22 og flysikkerhetsplan 2024- Kristine Anda, Luftfartstilsynet
1200-1300 Myndighetene og ulovlig droneflyging Luftfartstilsynet, Avinor, og Politidirektoratet
  LUNSJ  
1400-1450 Informasjon frå SHK (Statens havarikommisjon) Jon Sneltvedt 
1500-1550  Midlar til utvikling og innovasjon i bransjen Inger-Hilde Tobiassen og Jan Petter Steinland, Luftfartstilsynet
1600-1630 Bruken av luftrom i endring og elektronisk synlighet Hans Edvard Sunde, Luftfartstilsynet
1630-1700 U-space og sikker integrering av droner i luftrommet Hans Petter Heimro, Luftfartstilsynet

 

GA-konferanse ASW23
ASW23 - NLF GA-konferanse

Påmelding og meir informasjon her

Me håpar å sjå så mange som mogleg frå motor- og sportsfly klubbane representert på Radisson Red Oslo Airport 17. - 19.  november. Det er på høg tid miljøet samlast til fagleg påfyll og sosialt samvær. Ingen krav til spesifikk rolle i samband med kven som representerer klubbane, men kjekt viss så mange flytryggingsleiarar, instruktørar og operative leiarar som mogleg stillar.

Ansvarlig: Norges Luftsportforbund
Stad: Radisson Red Oslo Airport

Lukka arrangement

Under ASW23 blir det òg arrangert nokon møter der det berre er mogleg å delta etter invitasjon. Dette omfattar desse møteplassane.

GA-flysikkerhetsforum ASW23
ASW23 - GA-flysikkerhetsforum

Dette forumet (GAF) omfattar organisasjonar og styresmakter, som saman skal arbeida for betre flytryggleik i allmennflymiljøet i Noreg. Møteplassen vart etablert i september 2020, etter eit initiativ frå Noregs Luftsportforbund og Harald Krogs Minnefond. Etableringa av forumet er inspirert av britiske General Aviation Safety Council (GASCo).
Les meir her

Flysikkerhetsforum helikopter ASW23
ASW23 - Flysikkerhetsforum for innlandshelikopter

Tryggleik for innlandshelikopter har vore eit satsingsområde for Luftfartstilsynet dei siste åra. For å setja fokus på dette arbeidet og for å sikra løpande oppfølging og dialog vart ”Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikopter” (FsF) oppretta under eit etableringsseminar på Gardermoen i mai 2009.

FsF skal vera ein pådrivar overfor styresmakter, kundegrupper og operatørar i saker som kan fremja tryggleiken for innlandshelikopter.
Les meir her

ADS-B ASW232
ASW23 - ADS-B og elektronisk synlighet

Me inviterer nabolanda våre til eit møte for å diskutera bruk av ADS-B og elektronisk synlighet. Samstundes freistar me å fremje samyrkje med andre nasjonar. Dels for å finne ein sams standard og dels for å dele kostnadene for elektronisk syning. Her vil me leggja til rette for diskusjon og utveksling av synspunkt for ei felles framdrift rundt bruk av ADS-B, UAT og ADS-L.  

Samarbeidsforum for innlandhelikopter ASW23
ASW23 - Samarbeidsforum helikopter

Samarbeidsforum for Helikoptersikkerhet Innenlands (SFI) er ein kontaktarena mellom operatørforumet Flysikkerhetsforum for Innenlandshelikopter FsF (som representerer helikopteroperatørane i Noreg) og representantar frå kjøparar av helikoptertenester. Herunder Fornybar Norge og Statnett, arbeidstakarorganisasjon ved LO, Norsk Flygerforbund og Statens havarikommisjon.

Forumet jobbar for ein kontinuerleg reduksjon av risikonivået og ei forbetring av tryggleiken innan kommersiell helikopterflyging på innlandsmarknaden.