Hopp til innhold

Flyging med privatfly i luftrom med redusert minste vertikalatskillelse (RVSM)

foto:mostphotos.com
Foto: Mostphotos.com

Luftrom med redusert vertikalseparasjon mellom luftfartøyene kalles gjerne RVSM-luftrom. For å fly i slikt luftrom kreves det særskilt godkjenning av både luftfartøyet og spesiell opplæring av flygerne.

Særskilte godkjenninger

For enkelte typer operasjoner som er spesielt krevende eller som krever spesiell utrustning er det krav til egen godkjenning. Flyging i RVSM-luftrom er en type flyging som krever særskilt godkjenning. I Norge gis disse godkjenningene av Luftfartstilsynet. 

Krav til godkjenninger

Kravene for å fly i RVSM-luftrom er beskrevet i forordning EU nr. 965/2012 del-SPA.RVSM og del-NCO. Disse europeiske forskriftene er gjennomført i norsk rett med forskrift om luftfartoperasjoner, også kjent som BSL D 1-1.

Luftfartøyer kan bare flys i RVSM-luftrom der en redusert minste vertikalatskillelse på 300 m (1000 fot) gjelder mellom flygenivå (FL) 290 til og med FL 410, dersom operatøren har fått godkjenning fra vedkommende myndighet til å gjennomføre slike flyginger.
Les mer i SPA.RVSM.100 RVSM-operasjoner

Begrepet operatør

Regelverket slår fast at en RVSM godkjenning gis til en operatør. For operatører som følger reglene i forordning (EU) nr. 965/2012 del-CAT eller del-NCC er dette en organisasjon/firma, og for de som opererer etter reglene i del-NCO anses eier av flymaskinen som operatør i denne sammenhengen.

Begrepet operatør er beskrevet i grunnforordningen (EF) 216/2008, artikkel 3(h). Dette begrepet må sees i sammenheng med operatørbegrepet i ICAO Annex 6.  For operatører som ikke har en operativ støtteorganisasjon betyr dette at eier av luftfartøyet regnes som operatør.

Ansvarlig for å søke om godkjenning

Eier av luftfartøyet må selv søke om godkjenning for å fly i RVSM-luftrom. Du kan selvfølgelig sette bort jobben til en part med nødvendig kompetanse, men til syvende og sist så står du som flyeier ansvarlig innehaver av RVSM-godkjenningen. Dersom eier er et selskap kan dette være ansvarlig innehaver av godkjenningen såfremt selskapet er en juridisk person.

Veien til RVSM-godkjenning

Utpeke ansvarlig person

Eier (operatør) av luftfartøyet må søke om godkjenning. Operator/eier må utpeke juridisk bindende person som derved er ansvarlig. Søknadsprosessen kan utføres av annen part med nødvendig kompetanse, på vegne av eier.

Operator/eier må selv være eller utpeke en "RVSM Responsible Person/RVSM Point of Contact". Dette bør være en person som har god kunnskap om de daglige operasjonene og vedlikeholdet av luftfartøyet.

Han eller hun må ha fullmakt til å opptre på vegne av operator/eier og står da ansvarlig for å søke om godkjenning. 

Dersom denne personen fratrer sin posisjon trekkes  godkjenning tilbake. Operatør/eier må i tilfelle søke om ny godkjenning. Alternativt må eier opplyse om hvem som overtar ansvaret og sikrer at personen har fått nødvendig opplæring.

Håndbok, prosedyrer og sjekklister

Eier (operatør) må utarbeide manual, prosedyrer og sjekklister for at operasjonene skal være i tråd med regelverket (se punktene i SPA.RVSM.105. RVSM operation approval samt tilhørende AMC og GM).

Utrustning og rapportering

Utrustning
For å fly i RVSM-luftrom må flyet være rett utrustet. 
Kravene finner du i SPA.RVSM.110

Rapportering av feil høyde
En operatør som flyr i RVSM-luftrom har plikt til å rapportere tilfeller der høydeholdet ikke har vært presis. Kravene til rapportering gjelder funksjonsfeil eller tilfeller som hør ført til avvik av høydehold. 
Kravene finner du i SPA.RVSM.115

 

Registrering hos NATCMA

RVSM-Registreringsskjema
Det må fylles ut et eget skjema som dokumenterer at luftfartøyet er rett utrustet og systemene har de nødvendige ytelsene for å fly i RVSM-luftrom.

Dette skjema må sendes til Luftfartstilsynet. Vi registrerer og videreformidler informasjon til NAT Central Monitoring Agency (CMA) så fort som mulig. Dersom du har flere luftfartøy må skjema fylles ut for hver enkelt luftfartøy som skal operere i RVSM-luftrom. 

Skjema kan lastes ned her

Send skjema til oss med e-post. Benytt postmottak@caa.no 

Merk e-posten; [registrering på luftfartøyet] - RVSM record.

Det er viktig å merke seg kravet i AMC1.SPA.RVSM.105 RVSM operational approval, bokstav g. Som operatør i RVSM-luftrom må flyet passere målestasjoner på bakken som verifiserer hvor nøyaktig flyet holder høyden. Det finnes dessverre ikke slike målestasjoner i Norge. Alternativ måte for verifisering må da avtales direkte med NATCMA

 

Opplæring av flygere

Alle som skal fly i RVSM-luftrom må ha opplæring og trening. Det finnes flere organisasjoner som tilbyr dette. Den enkelte pilot er ansvarlig for at regler og krav innfris, det være seg opplæring og oppfriskningstrening for RVSM-operasjoner.
Les mer om kravet til opplæringsprogram i SPA.RVSM.105

Søknad

Innholdet i søknaden til Luftfartstilsynet er beskrevet i AMC1 SPA.RVSM.105 RVSM operational approval 

Det er ikke utarbeidet skjema. Søknad må derfor sendes til oss som fritekstsøknad med vedlegg. 

Gebyr
Gebyr betales etter Forskrift og gebyr til Luftfartstilsynet § 14 Gebyr for utstedelse av luftdyktighetsbevis/særskilt luftdyktighetsbevis/Permit to fly/særskilt flygetillatelse for ikke-ervervsmessige luftfartøy punkt (2) b. motordrevet luftfartøy inntil 5700 kg.