Hopp til innhold

NOTEX 2023/3

NOTEX – Kontrollanters sertifikatpåtegning.

ARA.FCL.200(c) sier at luftfartsmyndigheten skal utarbeide hensiktsmessige fremgangsmåter for at kontrollanter kan forlenge eller fornye rettigheter eller bevis i kandidaters sertifikater.

Luftfartstilsynet autoriserer innehavere av gyldig kontrollantbevis til å forlenge og fornye rettigheter i kandidaters sertifikater under følgende vilkår:

  • Rettighetene som skal forlenges eller fornyes omfattes av kontrollantens privilegier.
  • Rettighetene er påtegnet i kandidatens sertifikat i seksjon XII. Dersom dette ikke er tilfelle, kan NF-0339 Temporary Class and Typerating benyttes.
  • Kun klasse-, type- og instrumentrettigheter kan forlenges eller fornyes.
  • Instruktør- og kontrollantbevis er ikke omfattet av autorisasjonen.
  • Språkpåtegning kan ikke forlenges eller fornyes i sertifikatet. Bruk NF-1076 Temporary Language Proficiency.

Luftfartstilsynet gjør oppmerksom på at autorisasjon etter FCL.945 ikke praktiseres. Det innebærer at innehavere av norsk Part-FCL-sertifikat ikke kan få sine klasserettigheter for SEP og TMG forlenget av en instruktør etter gjennomført treningsflyging i henhold til FCL.740.A(b)(1). Dette gjelder selv om innehaver av instruktørbevis fra annet EASA-medlemsland er autorisert for dette av sin myndighet. Forlengelser i sertifikatet kan kun gjennomføres av kontrollant.

Forlengelse av klasserettigheter SEP(land), SEP(sea) og TMG i henhold til FCL.740.A(b)(1) i norsk Part-FCL-sertifikat, kan gjennomføres av TRE(A/H) eller SFE(A/H) siden forlengelsen kun omfatter kontroll av dokumenter (loggbok, sertifikat og medical). Det er ikke flyging (PC) involvert i slik forlengelse.