Hopp til innhold

NOTEX 2019/2

Flyging og gjennomføring av prøver med utløpte rettigheter.

Ved gjennomføring av ferdighetskontroller er det viktig for kontrollanten og sjekke følgende:

  • Gyldig språkrettighet
  • Gyldig type- eller klasse- rettighet
  • Gyldig medisinsk klarering

Denne NOTEX gir retningslinjer for kontrollant, dersom kontrollant blir kontaktet av sertifikatinnehaver som ikke har gyldige rettigheter, eller oppdager dette på annen måte:

Språkrettighet

Dersom kandidat har utløpt språkrettighet, skal kontrollant sjekke om flyging i luftrom som krever toveis radiokommunikasjon, har funnet sted etter utløp av språkrettighet.

Dersom kandidat har fløyet i luftrom som krever toveis radiokommunikasjon skal kontrollant forvisse seg om at dette rapporteres til Luftfartstilsynet. Ny språkprøve kan gjennomføres, og "Temporary Language Proficiency" (NF-1076) kan utstedes. Kopi av loggbok skal alltid sendes sammen med N-1071, ved fornyelse (renewal) av språkrettighet.

Type eller klasse- rettighet

Dersom kandidat har fløyet med utløpt type- eller klasse- rettighet, skal kontrollant forvisse seg om at dette rapporteres til Luftfartstilsynet.

Ny ferdighetskontroll (PC) kan gjennomføres, dersom adekvat trening er gjennomført, eller dokumentert unødvendig av DTO/ATO (eller godkjent instruktør ved utløp av SEP(aeroplane) "non-high-performance" eller TMG, og utløpt mindre enn tre år). Ny utløpsdato kan føres inn i sertifikat.

Medisinsk klarering

Dersom kandidaten har fløyet med utløpt medisinsk klarering skal kontrollant forvisse seg om at dette rapporteres til Luftfartstilsynet.

Ny ferdighetskontroll kan gjennomføres uten at kandidaten har medisinsk klarering, dersom kontrollanten anser at kandidaten er tilstrekkelig skikket. Kontrollant må fungere som fartøysjef.

Ny utløpsdato for rettighet kan føres inn i sertifikatet, men kan ikke benyttes før kandidaten har fått gyldig medisinsk klarering. Ferdighetsprøve (skill test) til sertifikat skal ikke gjennomføres, uten gyldig medisinsk klarering.