Hopp til innhold

NOTEX 2014/5

Endring av administrative prosedyrer for kontrollanter som skal gjennomføre prøver med sertifikatinnehavere fra andre land enn der de selv er sertifisert.

Forordning (EU) nr. 245/2014 trådte i kraft i EU-landene 3. april 2014. Forordninger vedtatt i EU gjelder ikke direkte i Norge. Det gjennomføres en prosess for å oppdatere EØS-avtalen parallelt med at det gjennomføres høring og andre forberedelser for en norsk gjennomføringsforskrift. Disse prosessene tar tid, og det er normalt en forsinkelse mellom vedtakelse av en EU-forordning, til den er gjennomført i Norge på 5-8 måneder. Det er per i dag ikke mulig å forutsi eksakt når forordning 245/2014 vil kunne gjelde i Norge, men vi arbeider generelt for at forsinkelsen skal bli så kort som mulig. Tidligste tidspunkt for norsk forskrift er sannsynligvis september 2014. Det er per i dag ikke aktuelt med en nasjonal forskrift uavhengig av EØS-prosessen.

En av endringene som følger av Forordning (EU) nr. 245/2014 gjelder administrative prosedyrer om hvordan kontrollanter skal forholde seg når de skal gjennomføre prøver med sertifikatinnehavere fra andre land enn der kontrollanten selv er sertifisert. Endringen berører Forordning (EU) 1178/2011, FCL.1015 og FCL.1030. Norge vil umiddelbart rette seg etter endringene i disse to bestemmelsene. De nye prosedyrene som følger av endringene i FCL.1015 og FCL.1030 gjelder både for kontrollanter fra Norge og fra øvrige EU-land fra 3. april 2014. Bestemmelsene som blir gjennomført i Norge fra 3. april 2014 er beskrevet i vedlegget på høyre side.

De enkeltes lands «nasjonale brief» er fra 3. april 2014 beskrevet i "Examiner Differences Document" som du finner på EASA sin nettside her. Vi gjør oppmerksom på at den første revisjonen mest sannsynlig vil skje innen noen få uker og at det planlegges med revisjon av dokumentet ca. hvert kvartal, med mindre det oppstår uforutsette situasjoner som gjør det nødvendig å oppdatere dokumentet oftere.

Alle medlemslandene er av EASA oppfordret til å legge inn et felt i prøveskjemaene hvor du som kontrollant kan erklære at du har sett gjennom prosedyrene og anvender disse. Luftfartstilsynet har pr. 3. april oppdatert våre skjema med dette feltet.

Inntil Forordning (EU) 245/2014 som helhet har blitt tatt inn i EØS-avtalen, har norsk sertifiserte instruktører og kontrollanter ikke privilegier til å gjennomføre instruksjon eller prøver for Enroute Instrument Rating (EIR), kompetansebasert instrumentrettighet og flyging med seilfly i skyer. Dette er nye områder som er beskrevet i denne endringen av regelverket.