Hopp til innhold

Eksamensreglement for trafikkflygere og instrumentrettigheter

Eksamensreglement for trafikkflygere – Airline Transport Pilot Licence (ATPL) og Commercial Pilot Licence (CPL), samt instrumentrettigheter (Instrument Rating, IR og Enroute Instrument Rating, BIR/CB-IR).

Registrering til eksamen

1. Registrering til teorieksamen skal sendes via godkjent flyskole (ATO). Skjema NF-1139 «Registration of the theoretical exam ATPL/CPL/IR/BIR/CB-IR» skal benyttes. Registreringen må sendes Luftfartstilsynet senest 6 uker før kandidaten skal opp til første teorieksamen. Det skal ikke sendes ny registreringen ved omprøver.

2. Dersom en kandidat ønsker å starte på ny runde før vedkommende er ferdig med alle forsøk, sittings eller fortsatt er innenfor 18-månedsfristen, må det søkes om dette via ATO. Søknad sendes Luftfartstilsynet. Når søknad er godkjent, må det sendes inn nytt skjema NF-1139 med merknad om at registreringen gjelder ny runde.

3. Tidligere innehavere av nasjonalt sertifikat som ønsker gjenutstedelse av sertifikatet skal kontakte Luftfartstilsynet for vurdering av teori.

Privatister

4. Kandidater som har fullført militær flygerutdanning og som tilfredsstiller kravene i AIC-N 11/23 kan melde seg opp som privatist.

5. Innehaver av ATPL-sertifikat utstedt av tredjeland og som tilfredsstiller kravene i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer (EU) 2020/723, artikkel 3 (c), kan melde seg opp som privatist.

6. Kandidater som skal gjennomføre CPL-eksamen for utstedelse av FI, ref. FCL.915.FI(b)(2)(i) og FCL.915.FI(c)(2), kan melde seg opp som privatist.

Booking av tidspunkt for gjennomføring av eksamen

7. Norsk ATO booker eksamen for egne kandidater. Privatister og kandidater fra utenlandsk ATO booker eksamen selv. Når booking er gjennomført mottar kandidaten en bekreftelse på Sikker Digital Post, eventuelt på e-post.

Booking til omprøver gjøres på samme måte som ved førstegangseksamen.

Booking og sletting av booking kan kun gjøres så lenge bookingperioden er åpen. Se egen oversikt over eksamensperiodene. Booking er bindende etter at bookingperioden er avsluttet.

Fravær

8. Dersom en kandidat blir syk må legeerklæring sendes Luftfartstilsynet. Legeerklæring skal være utstedt når sykdom inntreffer. Legeerklæring skal inneholde bekreftelse på at kandidaten ikke kan møte til eksamen aktuelle eksamensdatoer.

9. Ugyldig fravær regnes som et forsøk, bruk av en eksamensperiode (sitting) og kandidaten vil bli fakturert.

Gebyrer

10. Gebyr for teorieksamen er angitt i Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (BSL A 1-2).

11. Faktura sendes i etterkant av gjennomført teorieksamen og det faktureres pr. fag. Det fakturers også for omprøver og for prøver som er booket, men ikke gjennomført på grunn av ugyldig fravær.

Oppstart av eksamen 

12. Eksamenskandidaten skal være på plass på trafikkstasjonen senest 30 minutter før eksamen starter. Kandidaten skal følge instruks fra ansatte på trafikkstasjonen.

13. Eksamenskandidaten skal vise gyldig legitimasjon før eksamen starter. Dersom ikke legitimasjon kan forevises, kan eksamenskandidaten bortvises fra eksamen.

14. Eksamenskandidaten skal straks sette seg på anvist plass. Vedkommende må ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra eksamensvakt.

15. Eksamen starter etter beskjed fra eksamensvakt.

16. Sekker, vesker, yttertøy, mobiltelefon, armbåndsur, smartklokker, vanlige klokker og lignende skal oppbevares etter instruks fra ansatt på trafikkstasjonen.

17. Ansatt ved trafikkstasjonen vil kontrollere at kandidaten bare har med hjelpemidler som er tillatt brukt ved eksamen.

Under eksamen

18. Det er ikke tillatt å ha kontakt med andre kandidater så lenge eksamen pågår. Fusk eller forsøk på fusk vil føre til utestenging fra eksamen.

19. Det er ikke tillatt å ta pause så lenge man er innlogget i et fag. Pauser kan kun tas mellom to fag. Eksamensvakten skal kontaktes ved behov for pause.

20. Kommentarer og spørsmål i tilknytning til faget skrives i kommentarfeltet (Comments) i selve eksamensprogrammet. Eksamensvakt kan ikke avklare faglige spørsmål.

21. Alt kladdepapir og overheadark som brukes ved eksamen blir utlevert av eksamensvakt. Utleverte kladdeark og overheadark leveres eksamensvakt uoppfordret etter eksamen. Det er ikke tillatt å ta med seg kladdepapir eller overheadark ut fra eksamenslokalet.

22. Dersom det oppstår problemer med PC eller eksamensprogrammet skal eksamensvakt straks informeres for å kunne dokumentere lengre stopp som kan påvirke besvarelsen. Klage på problemer knyttet til PC eller eksamenssystem skal registreres skriftlig av eksamensvakt før kandidaten forlater eksamenslokalet på eksamensdagen.

23. Ved systemstopp som til sammen varer mer enn 5 % av tillatt tid i faget, kan det gis mulighet til å ta ny prøve etter avtale med Luftfartstilsynet. Opprinnelig prøveforsøk annulleres

Fusk

24. Luftfartstilsynet skal varsles så snart som mulig dersom det oppdages fusk eller forsøk på fusk. Eksamensvakt skal inndra kladdeark, notater eller annet som kan være bevis på at kandidaten har fusket.

25. Det er ikke tillatt å ha markeringslapper eller andre løse lapper i General Student Pilot Route Manual.

26. Hjelpemidlene skal ikke inneholde annet skriftlig materiale enn slik de opprinnelig er utgitt. Det kan markeres med markeringstusj. Notater og løse ark regnes som fusk.

27. Mobiltelefoner som befinner seg hos kandidatene under eksamen blir regnet som forsøk på fusk uavhengig av om telefonen er på- eller avslått.

28. Det er ikke tillatt med noen form for ørepropper/øretelefoner. Det er heller ikke tillatt å benytte eller ha på seg utstyr med opptaksfunksjon. Eksempel på slikt utstyr kan være fotoapparat, kamerapenn eller kamerabrille. Denne oversikten er ikke utfyllende, slik at bruk av enhver form for opptaksutstyr vil regnes som fusk.

29. Dersom det observeres handlinger som betraktes som fusk eller forsøk på fusk skal kandidaten utestenges fra å ta nye eksamener i minimum 12 måneder.

Sensur

30. Eksamensresultatet er tilgjengelig for kandidaten umiddelbart etter avsluttet teorieksamen og vil også bli sendt til kandidaten på epost samme dag.

31. Kandidater som har bestått samtlige fag vil få vitnemål sendt per post.

32. Gyldighet på teorieksamen er angitt i Part-FCL.025.

Innsyn

33. Etter sensur har kandidaten rett til innsyn i egne eksamensbesvarelser. Retten til innsyn følger forvaltningslovens kapittel IV. Søknad om innsyn skal være skriftlig og sendes gjennom skolen.

34. Innsyn skal foretas i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø etter nærmere avtale.

35. Tillatte hjelpemidler ved innsyn er de samme som ved gjennomføring av eksamen. I tillegg kan kandidaten eller den vedkommende gir fullmakt benytte lærebøker og pensumlister. Det er imidlertid ikke tillatt å benytte seg av PC, mobiltelefon eller annet utstyr med kommunikasjonsmulighet.

36. Ved innsyn som gjennomføres av andre enn kandidaten selv må det fremlegges fullmakt. Fullmakten må være datert, det må fremgå hvilken eksamen innsynet gjelder for og den må være signert av kandidaten.

Klageadgang

37. Kandidater som avlegger eksamen for Luftfartstilsynet kan klage på bedømmelsen etter at sensur er falt. Adgangen til å klage på sensuren følger forvaltningslovens kapittel VI. En klage skal være skriftlig og sendes gjennom skolen.

38. Kommentarer (Comments) som er gjort i eksamenssystemet under eksamen kan bli benyttet som et supplement ved behandling av klager.

39. Dersom en klage fører til at mer enn 15 % av det totale antall spørsmål i et fag blir annullert, vil Luftfartstilsynet vurdere om eksamen i faget skal annulleres.

40. Klager på forhold som gjelder eksamenslokale, støy, lysforhold og lignende skal tas opp med eksamensvakt umiddelbart når problemet oppstår.

41. Klager som gjelder datatekniske forhold skal registreres hos eksamensvakt før kandidaten forlater eksamenslokalet på eksamensdagen. Klager som mottas etter dette vil bli avvist.

42. Ved annullering av eksamen etter punkt 40 og 41 gis kandidaten anledning til ny eksamen. Annullert eksamen regnes ikke som et forsøk og det kreves ikke nytt gebyr for denne eksamen.

43. Klage på bortvisning og/eller utestenging fra eksamen må fremsettes innen 21 dager fra vedtak om utestenging eller bortvisning.

44. Dersom en kandidat velger å gjennomføre omprøve før sensur på klagen er ferdigbehandlet, vil det høyeste resultatet gjelde. Kandidaten vil bli fakturert for omprøven uavhengig av resultatet på klagen.

Tidsbegrensninger

45. Det kan avlegges eksamen inntil fire ganger i hvert fag.

46. Kandidaten kan møte til eksamen inntil seks ganger (sittings). En ordinær eksamensperiode regnes som én sitting.

47. Alle teorieksamener må være bestått innenfor en periode på 18 måneder, regnet fra slutten av den kalendermåned hvor kandidaten først gikk opp til eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kandidatene har selv ansvar for å medbringe:

 • General Student Pilot Route Manual (GSPRM).
 • konvensjonell regnestav/regneskive uten bruksanvisning. Elektronisk flight computer er ikke tillatt.
 • konvensjonell transportør/plotter uten bruksanvisning.
 • blyant/penn
 • passer

Luftfartstilsynet låner ut:

 • engelsk/engelsk ordbok uten tilknytning til fly eller tekniske termer.
 • CAP 696, 697, 698 og 758.
 • ikke-programmerbar kalkulator. En helt enkel kalkulator er tilgjengelig i selve eksamenssystemet. Privat kalkulator er ikke tillatt.

Lovhjemler

Forvaltningslovens § 18 og 20
ARA.FCL.300(f)
FCL.025 (b)(2) og (3), og (c) (1) (ii)
Forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer BSL C 1-1

Kontakt Luftfartstilsynet

 • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø
 • Besøksadresse: Sjøgata 45–47, 8006 Bodø
 • Sentralbord:
  08.00–15.00 alle hverdager
 • Beredskapstelefon (ved ekstraordinære ulykker og hendelser):