Hopp til innhold

Norske flysikkerhetsresultater 2022

Norske flysikkerhetsresultater 2022

Norske flysikkerhetsresultater 2022 er publisert. For å bidra til et tilfredsstillende sikkerhetsnivå innen norsk luftfart skal Luftfartstilsynet være en aktiv pådriver for sikker, samfunnsnyttig og bærekraftig luftfart. Dette skal vi være gjennom blant annet å ha oversikt over sikkerhetstilstanden, formidle sikkerhetsinformasjon og gi aktørene i norsk luftfart en bredere kunnskap slik at de kan høyne egen sikkerhet.

Norske flysikkerhetsresultater er Luftfartstilsynets sikkerhetsgjennomgang av foregående år, og inneholder både flysikkerhetsinformasjon fra et sektorperspektiv og som sikkerhetstemaer (våre fokusområder). Informasjonen i rapporten er i all hovedsak basert på rapporter om ulykker og hendelser fra norske luftfartsaktører til Luftfartstilsynet. Vi setter stor pris på å kunne dele denne informasjonen med alle som har en interesse for luftfart!

Annen kommersiell flyging er nå inkludert i Norske flysikkerhetsresultater

Den observante leser vil kanskje merket seg at «Del 1: Tilstanden i norsk luftfart ut fra ulykker og hendelser» har fått et nytt kapittel. For å bedre speile flysikkerhetsmålene satt for norsk luftfart har vi inkludert «Annen kommersiell flyging» i Norske flysikkerhetsresultater. I perspektivet flysikkerhetsmål er annen kommersiell flyging all flyging (med fly) som er kommersiell luftfart, utenom ruteflyging. Dette inkluderer ambulanseflyging, taxiflyging, sightseeing, arbeidsflyging (tauing, fotografering, overvåking, reklame, kalibrering, gjeting osv.), og skoleflyging gjennom en flyskole (ATO: Approved Training Organisation, forhåndsgodkjent treningsorganisasjon) samt selskapsintern skole-/instruksjonsflyging i flyselskap.

En årsak til at denne sektoren ikke har blitt inkludert tidligere er at den består av flere aktører som har ulike operasjonstyper som sitt hovedformål, dermed er det utfordrende å omtale sektoren aggregert. Om lag halvparten av aktiviteten er skoleflyging, deler av kapitlet omtaler dermed denne aktiviteten isolert. Strukturen er likevel den samme som for de øvrige sektorene, og ulykkene fra sektoren samlet bidrar til oppnåelsen av flysikkerhetsmålet.

Rekordår innen privatflyging

I 2022 fikk Luftfartstilsynet rapport om åtte ulykker i norsk luftfart, tre av ulykkene skjedde innen privatflyging. Dette er et historisk lavt antall ulykker for sektoren, i tillegg var det ingen som omkom i forbindelse med privatflyging i Norge i løpet av hele fjoråret. Dette gjør 2022 til det sikreste året for privatflyging i norsk luftfarts historie! 

Et år med lite ulykker slår positivt ut på sikkerhetsmålene innen privatflyging – fire år inn i målperioden (2019–2028) er ulykkesraten lavere enn flysikkerhetsmålet for både private motorfly (unntatt selvbygde) og seilfly. Ulykkesraten for selvbygde motorfly har dessverre gått noe opp. Det skjer ikke mange ulykker totalt sett med selvbygde motorfly, men siden det er få årlige flytimer innen denne kategorien gjør én ulykke stort utslag på ulykkesraten. Også når det gjelder mikrofly ligger den fatale ulykkesraten over flysikkerhetsmålet (siden Luftfartstilsynet kun har full oversikt over fatale ulykker med mikrofly, baserer målet seg på fatal ulykkesrate).

Selv om sikkerheten fortsatt kan bli bedre innen privatflyging, viser sikkerhetsresultatene fra fjoråret tegn til en positiv utvikling!